sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Czerniki


33 000 PLN
7 794 €
6 966 £
9 193 $
  • 1 164
28 zł
7 €
6 £
8 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ogłasza

pierwsze nieograniczone przetargi ustne

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czerniki

stanowiących własność Gminy Kętrzyn.1. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/6 o pow. 0,1164 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące zł).

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta zł).2. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/7 o pow.0,1189 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta zł).3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/8 o pow. 0,1296 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące zł)

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset zł).4. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/9 o pow. 0,1526 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł)

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł).5. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/10 o pow. 0,1522 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy zł)

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset zł).6. Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 148/11 o pow. 0,1277 ha wraz z 1/6 udziału w działce nr 148/3 o pow. 0,1386 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, położona w obrębie Czerniki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł)

Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie KW Nr OL1K/00029702/9.

Wysokość wadium: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł).Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Kętrzyn nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto depozytów nr 71203000451110000002874780 w terminie do 11-12-2017 r. do godz. 14.00, .

Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej.

Przetargi odbędą się w dniu 15 grudnia 2017 r.

w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, sala nr 1,

- na działkę nr 148/6 o godz. 9:00,

- na działkę nr 148/7 o godz. 9:15,

- na działkę nr 148/8 o godz. 9:30,

- na działkę nr 148/9 o godz. 9:45,

- na działkę nr 148/10 o godz. 10:00,

- na działkę nr 148/11 o godz. 10:15.Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147/. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. 897512474 w. 17.Kętrzyn, 2017-11-08

Mapa działki: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/306Kontakt:
Urząd Gminy Kętrzyn
tel: 897512474 w. 17

  • powierzchnia: 1164 m2
  • powierzchnia działki: 1164 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek