sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Dąbrowa


73 516 PLN
17 101 €
15 022 £
19 675 $
  • 1 972
37 zł
9 €
8 £
10 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Nasz znak: RI-GN.6840.68.1.2017

Dźwierzuty, dn. 27.12.2017 r.


WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.


Podstawowe informacje o przedmiocie sprzedaży

Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 118/45 o pow. 0,1972 ha, obręb Dąbrowa, wartość netto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi 73.516 zł.

Nieruchomość posiada Kw nr OL1S/00017193/7

Do ceny wywoławczej doliczy się koszty związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do sprzedaży oraz obowiązującą stawkę podatku Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty zatwierdzonym uchwałą nr IV/17/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 lutego 2011 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 47, poz. 769 z dnia 18 kwietnia 2011 roku przedmiotowa działka ma oznaczenie ML 1, z przeznaczeniem na tereny zabudowy letniskowej. Nieruchomość niezabudowana położona blisko jeziora Sasek Wielki. Otoczenie stanowią grunty wykorzystywane letniskowo oraz jezioro. Działka gruntu położona jest od zachodniej strony wsi Dąbrowa, na jej kolonii, przy jeziorze Sasek Wielki. Dąbrowa to „ mała” wieś bez podstawowych usług o walorach turystyczno - rolnych, położona około 5 km od Dźwierzut - ośrodek gminny. Do działki gruntu prowadzi droga gruntowa o zadawalającym stanie technicznym. Do drogi urządzonej Biskupiec - Szczytno dzieli ją odległość około 1,5 km. Działka graniczy od strony południowej oraz zachodniej z dojazdową drogą gruntową, od pozostałych stron z nowo projektowaną zabudową letniskową. Położona jest blisko linii brzegowej jeziora Sasek Wielki. Teren z dominującym spadkiem w kierunku północno - zachodnim. Działka nie użytkowana, nie zabudowana. Warunki lokalizacyjne przedmiotowej nieruchomości uznano za przeciętne ze względu na znaczne oddalenie nieruchomości od przemysłu oraz położenie w dużym kompleksie letniskowym przy jeziorze. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 4.01.2018 r. do dnia 25.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG, we wsi Dąbrowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminadzwierzuty.pl) .


Z up. Wójta
(-) Mariusz Woźniak
Sekretarz GminyKontakt:
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel: 89 621 04 11

  • powierzchnia: 1972 m2
  • powierzchnia działki: 1972 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek