Gorąco polecam! lokal usługowy w Dobrym Mieście w cenie 1 858 zł/m²

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Dobre Miasto


76 190 PLN
18 264 €
16 139 £
22 383 $
  • 41
1 858 zł
445 €
394 £
546 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym stanowiącym własność osoby fizycznej.

1. Oznaczenie:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 429/2 o pow. 0,0140 ha położona w obrębie nr 1 Dobre Miasto, przy ul. Grudziądzkiej 2b opisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00144388/7 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie.

2. Przeznaczenie działki i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobre Miasto, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr XVIII/129/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., działka nr 429/2 o pow. 0,0140 ha zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowych i usługowych o wysokiej intensywności. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.

3. Opis:

Działka nr 429/2 o pow. 0,0140 ha zabudowana jest budynkiem handlowo - usługowym. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka nie jest ogrodzona. W centralnej części nieruchomości posadowiony jest budynek przeznaczony na usługi i handel. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w 1980 r. w technologii tradycyjnej, murowany. Dach drewniany, jednospadowy ze spadkiem w stronę północną. Powierzchnia zabudowy wynosi 41 m2. Wejście do budynku od strony południowej. Do wejścia prowadzi chodnik wyłożony kostką prefabrykowaną. Okna i drzwi wewnętrzne wykonane z PCV. Wnętrzne budynku można podzielić na trzy części. Część główną budynku stanowi pomieszczenie usługowe/sprzedaży. Kolejnymi izbami są zaplecze oraz toaleta, które oddzielone są od pomieszczenia handlowo - usługowego ścianką działową. Wszystkie pomieszczenia w budynku są przejściowe. Podłoga w całym budynku wyłożona jest terakotą. Ścianyw łazience do wysokości około 1,8 m wyłożone są glazurą. Pozostałe ściany wewnątrz budynku otynkowane i pomalowane farbą. Strop drewniany. Stan techniczny budynku określono na poziomie średnim. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną oraz elektryczną.

4. Cena wywoławcza: 76.190,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

- Wartość gruntu: 14.790,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

- Wartość budynku: 61.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)

5. Termin i miejsce przetargu: 13 lutego 2018 r. (wtorek), godz. 1200, sala narad nr 13 Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14 w Dobrym Mieście.

6. Wysokość wadium: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 6 lutego 2018 r. (wtorek). Za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

7. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także wywiesza się w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 14 na tablicy informacyjnej - Gospodarka Nieruchomościami oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w mediach elektronicznych http://otoprzetargi.pl/.

8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Ref. GN - Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawska nr 14, pokój nr 6, telefon (89) 616 19 24.
  • powierzchnia: 41 m2
  • powierzchnia działki: 41 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek