sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg


163 000 PLN
38 569 €
33 665 £
47 617 $
  • 1 198
136 zł
32 €
28 £
40 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg
(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)
(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51; fax 55-239-31-80; e-mail: )


1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Druskiennicka 1, 3.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości położone w Elblągu, we wschodniej części osiedla Bielany, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanych domów wielorodzinnych oraz osiedla domów jednorodzinnych; przeznaczone pod funkcję mieszkaniową w formie zabudowy jednorodzinnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

(tabela w zdjęciach)


4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr IV/64/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielany - część wschodnia” przy ul. Fromborskiej w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 46 poz. 622), nieruchomości położone są na terenie 15.MJ - funkcja mieszkaniowa w formie zabudowy jednorodzinnej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/29.

5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne, szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości zawiera tabela w pkt 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. Dowód wpłaty wadium winien zawierać numer działki, której wadium to dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 stycznia 2017 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 maja 2017 r., trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 listopada 2018 r. oraz czwartego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 stycznia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat oraz zakończenia zabudowy w terminie 4 lat, licząc od dnia wybudowania drogi dojazdowej do nieruchomości (ul. Druskiennickiej), tj. od dnia uzyskania od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga, decyzji na użytkowanie tej drogi. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

e) Nabywcy nieruchomości, opisanych w pkt. 3 tabeli, zobowiązani będą do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie d) zobowiążą się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości 17.000 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy zwłoki, płatnych w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez Gminę Miasto Elbląg,

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2034 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

f) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt d), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt d).

g) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt d), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt e).

h) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 1198 m2
  • powierzchnia działki: 1198 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek