sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg


945 001 PLN
219 181 €
196 332 £
249 670 $
  • 20 242
47 zł
11 €
10 £
12 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości

położonego na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg,

stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, fax 55-239-31-80)1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Michała Rosnowskiego.

2. Opis nieruchomości: kompleks niezabudowanych nieruchomości, włączonych w obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg, położone przy ul. Michała Rosnowskiego, na terenie dzielnicy Modrzewina-Południe. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego oraz zabudowanych i przeznaczonych pod inwestycje terenów techniczno-przemysłowych.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 2

a) działka nr 43/3, o pow. 1,1659 ha,

b) działka nr 44/5, o pow. 0,5526 ha,

c) działka nr 51/11, o pow. 0,1319 ha,

d) działka nr 51/13, o pow. 0,1738 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00058630/9.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXXII/664/2017 z dnia 28.12.2017 r. Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz poz. 625), nieruchomości położone są na terenie „6.PU” - obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub zabudowa usługowa. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/348.

5. Badania geotechniczne: na zlecenie Gminy Miasto Elbląg zostały opracowane opinie geotechniczne dla przedmiotowej nieruchomości. Z opracowaniami można zapoznać się w Biurze Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Elblągu (budynek USC, II piętro, pokój nr 21).

6. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie obszarów uzbrojonych w media komunalne. Na działce nr 44/5 znajduje się podziemna komora kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 945.001 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy jeden) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2018 r., o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 95.000 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 24 września 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 9.460 zł.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (z przyczyn innych niż nieuzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej), wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

13. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomości sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za złożone warunki geotechniczne gruntu.

c) Nieruchomości zbywane są na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, na działalność inwestycyjną określoną w planie rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 158 poz. 1254).

d) Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu, po podpisaniu protokołu z przetargu, a przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, zobowiązany będzie do uzyskania, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - wyłącznie w przypadku zamiaru prowadzenia tego rodzaju działalności. Otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezbędne dla uzyskania możliwości korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1010 ze zm.). Zakres działalności gospodarczej, na który nie jest wydawane Zezwolenie określa §2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. z 2015 r. poz. 465 ze zm.).

e) Niewystąpienie bądź nieuzyskanie przez Nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt 14 ppkt d), nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miasto Elbląg, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach włączonych do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

f) Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., jako podmiotowi zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Po uzyskaniu i dostarczeniu przez Nabywcę do tut. Urzędu (pok. 133-134) zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. Właściwa umowa sprzedaży (przeniesienia własności) zostanie zawarta po otrzymaniu przez Gminę Miasto Elbląg od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pisemnej informacji o odstąpieniu od wykonania prawa pierwokupu.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 13 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 142.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2022 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 13 ppkt g), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 142.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 1.600.000 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2034 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

i) W przypadku wyłonienia w przetargu Nabywcy będącego jednocześnie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej, sąsiadującej bezpośrednio z którąś z działek nr 43/4, nr 44/5, nr 51/11 lub nr 51/13, obowiązek ich zagospodarowania uznany będzie za spełniony, a zapisy niniejszego ogłoszenia zawarte w pkt 13 ppkt g) - h) nie będą miały zastosowania.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 pkkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 13 ppkt g).

k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt h).

l) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 6, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

m) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

n) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

14. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.

e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

f) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznał się z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 20242 m2
  • powierzchnia działki: 20242 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek