sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Freta


17 000 PLN
3 983 €
3 503 £
4 727 $
  • 23
739 zł
173 €
152 £
205 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51 fax 55 239-31-80; )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Freta 49/5.

2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni oraz wc, o łącznej powierzchni użytkowej 23,2 m2 (KW nr EL1E/00104263/3). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 2,4 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,065 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Lokal w stanie technicznym złym - wymaga przeprowadzenia prac remontowych o dość szerokim zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany podłóg i posadzek, renowacji tynków, wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z urządzeniami.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz piec kaflowy.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 14, działka nr 301 o powierzchni 0,0208 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00038675/0.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 17.000 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy), w tym: lokal 15.380 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), udział w gruncie 1.620 zł (słownie złotych: tysiąc sześćset dwadzieścia).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanych cen lokali zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

6. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 26 do 28 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-24.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 1.700 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset) należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 2 października 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

11. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

i) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieru­chomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

12. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 23 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek