Elbląg działka na sprzedaż

sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Jarzębinowa


80 000 PLN
18 999 €
16 687 £
21 254 $
  • 1 911
42 zł
10 €
9 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa: www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, fax 55-239-31-80, )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Jarzębinowa 1.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona u zbiegu ulic Jarzębinowej i Królewieckiej na terenie osiedla Dąbrowa, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo, o obrysie zbliżonym do rombu w granicach ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość posiada użytki rolne (RIIIb), jej zagospodarowanie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 29, działka nr 73/2 o pow. 0,1911 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00034218/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwała nr IX/239/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część II w Elblągu (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 213 poz. 2996), nieruchomość położona jest w jednostce 19. MNU- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na http://planowanie.umelblag.pl?q=node/155.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest w obszarze uzbrojonym we wszystkie media komunalne. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz przez południowy narożnik działki przebiega linia średniego napięcia. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym S.A. w Warszawie nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r., o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 8.000,- zł (słownie złotych: osiem tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym S.A. w Warszawie nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 do dnia 03 lipca 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2016 r. drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2016 r., i trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06 marca 2017 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym

b) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

c) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu podjęcia właściwej decyzji administracyjnej:

- zezwalającej na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej i określającej warunki i obowiązki wyłączenia (dot. użytków rolnych następujących klas: R-I, R-II, R-IIIb, ŁiPs-I, ŁiPsII, ŁiPs-III lub R-IVa, R-IVb, R-V, R-VI, ŁiPS-IV, ŁiPs-V, ŁiPs-Vi - pochodzenia organicznego),

- orzekającej o wyłączeniu gruntu rolnego nie objętego ochroną (R-IVa, R-IVb, R-V, R-VI, ŁiPs-IV, LoPs-V, ŁiPs-VI - pochodzenia mineralnego).

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej następuje na wniosek podmiotu, który na mocy posiadanego prawa do gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa charakter inwestycji oraz powierzchnią objętą wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni do wniosku załącza się zatwierdzony przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania działki.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystanie gruntów.

W rozdziale 3 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 909 ze zmianami) określone zostały warunki oraz obowiązki związane z uiszczeniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia nie objęte obowiązkiem uiszczenia opłat z tytułu wyłączenia.

d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt d zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 8.000,- zł (słownie złotych: osiem tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2020 roku.

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt d zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 10.000,- zł (słownie złotych: osiem tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2022 roku.

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 92.000,- zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2030 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

f) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt d), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt d)

g) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt d), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt e)

h) Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej odbywać się będzie własnym staraniem i na własny koszt Nabywcy.

i) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

a) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

k) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

d) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

e) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.

f) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obojga małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 1911 m2
  • powierzchnia działki: 1911 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek