sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Lotnicza


410 000 PLN
95 547 €
84 371 £
108 560 $
  • 5 309
77 zł
18 €
16 £
20 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51 fax 55-239-31-80; e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Lotnicza.

2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu przy ul. Lotniczej, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej. Obszar nieruchomości w części utwardzony płytami betonowymi. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nabyty został od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Dojazd do nieruchomości od ul. Lotniczej, przy czym samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 t dojeżdżać mogą jedynie od strony ul. Akacjowej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 23, działka nr 38/40 o pow. 0,5309 ha dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00089183/6.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania. Budowa obiektów budowlanych lub wykonanie robót budowlanych na nieruchomości objętej przetargiem, dla której brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winno nastąpić w oparciu o wydane przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, uzyskane przez Nabywcę własnym staraniem i na własny koszt.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiegają sieci: czynna sieć elektroenergetyczna wraz ze słupem oświetleniowym, sieć wodociągowa i studzienka kanalizacyjna oraz odcinek (wewnętrznej) sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z opinią Energa Operator S.A. przyłączanie nowych podmiotów w tym obszarze wymagać będzie rozbudowy istniejącej sieci, a także budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zakres rozbudowy i budowy uzależniony będzie od zapotrzebowania na moc deklarowanego przez nowo przyłączone podmioty. Nabywcy przedmiotowego terenu winni wystąpić do Energa Operator S.A. ze stosownymi wnioskami o określenie warunków przyłączenia do sieci. Według opinii przekazanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. istnieje możliwość zasilenia przedmiotowego terenu w gaz z gazociągu średniego napięcia (DN 150) zlokalizowanego w ul. Grunwaldzkiej, jednakże pod warunkiem uzyskania zgody na przekroczenie drogi wojewódzkiej oraz torów kolejowych. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. wstępnie zapewniła zaopatrzenie w wodę obiektów zlokalizowanych na gruntach będących przedmiotem przetargu w ilości ok. 20 l/s z miejskiej sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/43. Z kolei ścieki sanitarne w ilości nieprzekraczającej 5 l/s mogą być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/41.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Skomunikowanie z drogą publiczną: Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej tj. ul. Lotniczej, oznaczonej jako działka nr 38/2. Zarządca drogi posiada dokumentację projektową pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą w Elblągu”, której autorem jest ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Potęgowska 12 lok. 66, 80-174 Gdańsk. Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do:

- urządzenia zjazdu oraz drogi własnym staraniem i na własny koszt,

- skoordynowania projektu zjazdu z opracowaniem drogowym oraz uzyskania pozytywnej opinii firmy ZNAK dotyczącej budowy zjazdu na działkę drogową.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 410.000 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli, złożą oświadczenie, że znany jest im stan techniczny i prawny oraz stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w PKO BP S.A. w Warszawie nr 95 1020 1811 00000902 0334 1138 do dnia 3 grudnia 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 4.100 zł.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

13. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz ograniczeń szczegółowo opisanych w pkt 13 ppkt b).

b) W związku z realizacją projektu budowy połączenia drogowego pomiędzy ul. Akacjową i ul. Lotniczą w Elblągu, Sprzedający informuje, iż na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych związanych z budową drogi, pojawić się mogą „ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości”, polegające na lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej poprzez ich przebudowę/budowę istniejących zjazdów. Po zakończeniu powyższego zajęta część nieruchomości zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

c) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 13 ppkt c), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2022 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 13 ppkt c) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku;

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2035 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

e) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 pkkt c), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 13 ppkt c).

f) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt c), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt d).

g) Sprzedający informuje, że z informacji uzyskanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. przy sporządzaniu projektu zagospodarowania nieruchomości należy uwzględnić ograniczenia zagospodarowania gruntów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegającej linii kolejowej, które uregulowane jest poniższymi normami prawnymi:

- ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) - usytuowanie budynków, budowli, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych może mieć miejsce w odległości nie zakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także nie powodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego - budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,

- rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).

Nadto dla zamierzenia budowlanego realizowanego w sąsiedztwie obszaru kolejowego wymagane jest uzyskanie zgody na odstępstwa od warunków określonych w art. 53 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. udzielanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek przyszłego nabywcy. Do wydania zgody na odstępstwo wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii w przedmiotowym zakresie zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. Spółki PKP polskie Linie Kolejowe S.A. Opinia wydawana jest na wniosek właściwego organu, o którym mowa wyżej, po przedstawieniu Spółce PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn stanowiska (kserokopii uzgodnień) pozostałych Spółek kolejowych.

h) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

k) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

14. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 5309 m2
  • powierzchnia działki: 5309 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek