sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Olchowa


130 000 PLN
30 251 €
26 717 £
33 842 $
  • 3 028
43 zł
10 €
9 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Olchowa 1a.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Dąbrowa, o regularnym kształcie. Na działce zlokalizowane liczne drzewa oraz skarpa, nieruchomość pełniła rolę sadu owocowego. Z uwagi na fakt, iż na przedmiotowej nieruchomości znajdują się użytki rolne (RIIIa i RIIIb), jej zagospodarowanie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: działka obr. 29, działka nr 213/2 o pow. 0,3028 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00072401/9.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr XV/310/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dąbrowa część I”, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce B5 MN, MNU i przeznaczona jest pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem (w miejscach wskazanych) zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/59.

5. Uzbrojenie: nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działkę nr 165/47 („dr”) przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, napowietrzna sieć energetyczna oraz przyłącze odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 00000902 0334 1138 w terminie do dnia 13 maja 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 1.300 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 21 maja 2018 r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 17 września 2018 r. oraz trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

c) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu podjęcia właściwej decyzji administracyjnej:

- zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 116),

- orzekającej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas: IV, IVa, IVb, V i VI.

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objęta wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni do wniosku załącza się zatwierdzony przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania działki.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze wykorzystywanie gruntów.

Wzór wniosku dot. wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia.

Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej dostępny jest pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34968 lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.: 55 239-32-03).

d) Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej odbywać się będzie własnym staraniem i na własny koszt Nabywcy.

e) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

f) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 220.000 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2035 r.

- Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt f), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt f).

i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt f), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt g).

j) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiązany jest, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

-osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 3028 m2
  • powierzchnia działki: 3028 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek