sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Płocka


81 000 PLN
18 677 €
16 298 £
21 151 $
  • 701
116 zł
27 €
23 £
30 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Płocka 1a.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rekreacyjne, przydomowych ogródków działkowych oraz tereny zielone. Nieruchomość częściowo zagospodarowana obiektami nietrwale związanymi z gruntem i użytkowana bezumownie przez okolicznych mieszkańców. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dostęp do drogi publicznej ul. Płockiej, położonej na działce nr 227/2, możliwy bezpośrednio z działki będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowe umiejscowienie i budowa zjazdu do nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 3, działka nr 838 o pow. 0,0701 ha dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/0039978/1.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez Nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Z uwagi na fakt, iż najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, działka nr 838 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia (wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi) oraz światłowód. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 81.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy 00/100) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 8.100 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 00000902 0334 1138 w terminie do dnia 4 marca 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 810 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz tych wynikających z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (EL1E/00039978/1), wskazanych szczegółowo w pkt 12 b).

b) Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu polegającą na prawie przebiegu sieci do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę energii elektrycznej i wjazdu środków transportu technologicznego służb eksploatujących sieć w zakresie niezbędnym do jej eksploatacji i usuwania awarii.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Z uwagi na dotychczasowe bezumowne wykorzystywanie nieruchomości przez okolicznych mieszkańców pod tereny rekreacyjne oraz ogródki przydomowe, na nieruchomości mogą znajdować się obiekty nietrwale związane z gruntem. Pismem z dnia 25.10.2018 r. zarządcy nieruchomości położonych przy ul. Płockiej 2-2a (działka nr 229/1), ul. Płockiej 4, 4a, 6, 8 (działka nr 230), ul. Obrońców Pokoju 17, 17a (działka nr 229/2), ul. Obrońców Pokoju 18-22 (działka nr 218/1) i ul. Stefana Batorego 2-10 (działka nr 218/4) oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, zostali poinformowani o zamiarze sprzedaży działki będącej przedmiotem przetargu, z jednoczesnym wskazaniem konieczności uwolnienia działki nr 838 z wszelkiej zabudowy aktualnie się na niej znajdującej.

e) Nabywca nieruchomości został poinformowany, iż w przypadku nieuwolnienia przedmiotowego terenu do dnia przeprowadzenia przetargu, będzie on zobowiązany do uporządkowania działek we własnym zakresie.

f) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zabudowania nieruchomości budynkiem mieszkalnym, w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez niego własnym staraniem i na własny koszt.

g) Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Elbląg z tytułu braku możliwości zabudowania nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami potencjalnego jej Nabywcy, jeżeli przed przystąpieniem do przetargu nie uzyskał on decyzji, o której mowa w pkt 12 ppkt f).

h) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

i) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt h) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt h) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 145.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2040 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt h), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt h).

k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt h), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt i).

l) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.

m) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

n) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

- złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 701 m2
  • powierzchnia działki: 701 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek