sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Rawska


128 000 PLN
29 990 €
26 373 £
35 589 $
  • 851
150 zł
35 €
31 £
42 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Rawska.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Elblągu, we wschodniej części miasta, dzielnica „Warszawskie Przedmieście”. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zabudową przemysłowo-usługową zlokalizowaną po przeciwnej stronie ulicy. Dojazd do nieruchomości możliwy jest w sposób bezpośredni z drogi publicznej ul. Bytomskiej tj. działki nr 157/2.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:

(Tabela w zdjeciu)

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez Nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Elbląg, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXXIII/825/2006 z dnia 26.10.2006 r., zmienionego uchwałą nr XXVI/580/2010 z dnia 21.01.2010 r., nieruchomość zawarta jest w obrębie jednostki bilansowej B4-40M, na terenie zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w media komunalne. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. Zgodnie z opinią Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. dostawę wody dla planowanej zabudowy jednorodzinnej należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 300 mm, a ścieki sanitarne należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m, zlokalizowanych w ul. Bytomskiej. Według informacji uzyskanych od Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w obrębie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest sieci ciepłowniczej. Na nieruchomości zlokalizowany jest obiekt sportowy - boisko urządzone przez poprzedniego użytkownika nieruchomości, wraz z ogrodzeniem. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości zawiera tabela w pkt 3. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2017 r., o godz. 11.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 2 października 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien zawierać numer działki, której wadium to dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu znajduje się obiekt sportowy - boisko, urządzone przez poprzedniego użytkownika nieruchomości, wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem. Rozbiórka zarówno boiska sportowego, jak i innych obiektów zlokalizowanych na nieruchomości nastąpi staraniem własnym i na koszt ich Nabywcy.

d) Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do jej zabudowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez niego własnym staraniem i na własny koszt.

e) Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Elbląg z tytułu braku możliwości zabudowania nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami potencjalnego jej Nabywcy, jeżeli przed przystąpieniem do przetargu nie uzyskał on decyzji, o której mowa w pkt 12 ppkt d).

f) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym z elewacjami.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będą do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy zwłoki, płatnych począwszy od 2021 roku, w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez Gminę Miasto Elbląg,

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 13.000 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku, w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty wystawionym przez Gminę Miasto Elbląg,

- iż dobrowolnie poddadzą się rygorowi egzekucji do kwoty 150.000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2034 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt f), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt g).

i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt f), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt g).

j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

k) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

l) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 5, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 851 m2
  • powierzchnia działki: 851 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek