sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Rawska


16 800 PLN
3 936 €
3 461 £
4 671 $
  • 20
840 zł
197 €
173 £
234 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51 fax 55-239-31-80; )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Rawska 11/2A.

2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 20,4 m2, usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego, składający się z 1 pokoju i kuchni. Do lokalu przynależy znajdujące się w bryle budynku pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,7 m2. Przyszły Nabywca lokalu ma prawo korzystać wspólnie z właścicielem lokalu nr 2 (kl. 11) z pomieszczenia WC o pow. 1,2 m2, znajdującego się na klatce schodowej. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,106 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Lokal jest w ogólnym stanie technicznym złym i wymaga poniesienia nakładów na remont kapitalny. Wymiany wymagają m.in.: podłogi, posadzki, tynki, okna, drzwi oraz instalacje w lokalu. W lokalu znajduje się ponadto piec kaflowy oraz podgrzewacz elektryczny na ciepłą wodę.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, sanitarną oraz gazową.

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00104807/9.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 17, działka nr 312 o powierzchni 0,0206 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00030148/1.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 16.800 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy osiemset), w tym: lokal 13.048 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterdzieści osiem), udział w gruncie 3.752 zł (słownie złotych: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które są właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Rawskiej 9-11, wpłacą wadium w kwocie i terminie podanym w pkt 8 oraz do dnia 4 października 2017 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, pok.131, złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu zawierające:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- oświadczenie, że są właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Rawskiej 9-11,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- dowód wpłaty wymaganego wadium w wysokości podanej poniżej,

- oświadczenie, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń

6. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: pomieszczenie zostanie udostępnione do oglądania w dniach od 26 do 28 września 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z jego administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-23.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. o godz. 12.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 1.700 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632, w terminie do dnia 2 października 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

11. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

d) Każdoczesny właściciel lokalu, będącego przedmiotem przetargu ma prawo do korzystania, wspólnie z właścicielem lokalu nr 2 (kl. 11) z WC, zlokalizowanego na klatce schodowej w budynku.

e) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.

f) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

g) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

h) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

i) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

j) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

k) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

l) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

m) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

n) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

12. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 20 m2
  • piętro: 3 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek