sprzedaż • działka • inwestycyjna


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Robotnicza


894 500 PLN
212 133 €
187 213 £
250 444 $
  • 5 189
172 zł
41 €
36 £
48 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80, e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Robotnicza/Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej/Bożego Ciała.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości niezabudowane położone w Elblągu, o nieregularnym kształcie, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Działki nr 75/2, nr 69/5, nr 67/7 i nr 66/4 aktualnie wykorzystywane są w części jako miejsca postojowe. Pozostała część terenu porośnięta trawą i drzewami - nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości może odbywać się wyłącznie w miejscu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje się dojazdu od strony ul. Browarnej. Na działce nr 75/2 znajduje się pomnik, w formie kamienia pamiątkowego, poświęcony Ofiarom Sprawy Elbląskiej.3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: wg poniższej tabeli:

(Tabela w zdjeciu)

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie uchwałą nr XXXI/809/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu zmienionej uchwałą nr XX/424/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r., nieruchomości objęte przetargiem znajdują się w obrębie podjednostki U2.4 o podstawowym przeznaczeniu usług rangi lokalnej i ponadlokalnej o zróżnicowanym profilu, w zakresie: administracji publicznej, finansowej i gospodarczej, funkcji wystawienniczej, hotelowej, kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, rozrywki wraz z towarzyszącymi funkcjami: handlową, gastronomiczną wraz z obsługą komunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na terenie jednostki U2 dopuszcza się funkcję mieszkalna na wyższych kondygnacjach budynków usługowych, jednak po spełnieniu określonych warunków wskazanych w ww. planie miejscowym. Z ustaleniami powyższego planu można zapoznać się pod adresem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/45.5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działki przebiegają następujące sieci:

a) Sieć gazowa: działki nr 66/4, nr 67/7, nr 67/4, nr 69/3, nr 69/5 i nr 75/2;

b) Sieć c.o.: działki nr 66/4 i nr 67/7;

c) Sieć energii elektrycznej niskiego napięcia (w tym sieć podziemna) przebiega przez wszystkie nieruchomości objęte ogłoszeniem o przetargu. Na działkach nr 66/4, nr 67/7, nr 67/4 i nr 69/5 znajdują się słupy energetyczne;

d) Sieć wodociągowa: działki nr 66/4, nr 67/7, nr 69/3 i nr 69/5. Na działce nr 75/2 zlokalizowany jest hydrant;

e) Kanalizacja sanitarna: działki nr 67/7, nr 67/4, nr 69/3 i nr 69/5;

f) Kanalizacja deszczowa: działki nr 66/4, nr 67/7, nr 69/3, nr 75/2 i nr 69/5;

g) Sieć telekomunikacyjna: działka nr 66/4.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu Nabywcy zobowiązani będą uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości zawiera powyższa tabela. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, powiększoną o należny podatek (VAT) należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r., o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. Dowód wpłaty wadium winien zawierać numery działek, których wadium to dotyczy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 8.950 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz ograniczeń szczegółowo opisanych w pkt 12 ppkt b) i e).

b) Z uwagi na budynek stacji transformatorowej (użytkowany aktualnie przez ENERGA-OPERATOR S.A.), zlokalizowany na działce nr 67/6, do której dojście może odbywać się wyłącznie poprzez działki będące przedmiotem przetargu, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do umożliwiania każdoczesnemu właścicielowi działki nr 67/6 dostępu do niej i urządzeń na niej zlokalizowanych. Ponadto Nabywca zobowiąże się, do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/6 służebności, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, a także innych czynności dla obsługi i dostępu do działki nr 67/6, na warunkach szczegółowo opisanych i uzgodnionych z każdoczesnym właścicielem działki nr 67/6, w przypadku zgłoszenia przez niego takiego żądania.

c) Gmina Miasto Elbląg zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą cenie nabycia nieruchomości przez Nabywcę, w przypadku nie podjęcia przez Nabywcę działań inwestycyjnych.

d) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

e) Na działce nr 75/2 znajduje się głaz narzutowy z tablicą poświęconą Ofiarom Sprawy Elbląskiej - pomnik w formie kamienia pamiątkowego. Nabywca nieruchomości objętej przetargiem będzie zobowiązany do przeniesienia pomnika z działki nr 75/2 na działkę nr 89/1 (obr. 12), w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową, która zgodnie z umową nr DI-27/2017 z dnia 27.10.2017 zostanie przygotowana przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcę, do dnia 12.12.2017 r. Przeniesienia pomnika Nabywca nieruchomości dokona na koszt własny.

f) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

g) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 140.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt f) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 140.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 1.550.000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2035 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności

h) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt f), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt f).

i) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt f), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt g).

j) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., a także odpowiednio służebności przesyłu na rzecz gestora sieci energetycznej na warunkach z nim uzgodnionych.

k) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

l) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1490.).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 5189 m2
  • powierzchnia działki: 5189 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek