sprzedaż • działka • rekreacyjna


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Stawidłowa


110 000 PLN
25 979 €
23 221 £
30 642 $
  • 1 019
108 zł
26 €
23 £
30 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg
(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)
(tel. kontaktowy 55 239-31-41, fax 55-239-31-80; e-mail: )


1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Stawidłowa 9.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Zawodzie. Działka o regularnym kształcie prostokąta, zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, w pobliżu rzeki Elbląg. Nieruchomość przeznaczona pod działalność usługową związaną z obsługą turystyki, sportu i rekreacji wodnej. Nieruchomość posiada możliwość skomunikowania z droga publiczną na działce nr 206, poprzez działki nr 162/1 lub nr 625/2 i nr 625/1. Szczegółowe warunki związane z lokalizacją zjazdu określone zostaną w stosownej decyzji, wydanej na wniosek Nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 14, działka nr 162/2 o powierzchni 0,1019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00032312/6.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: obszar na którym położona jest ww. nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ulicy Grochowskiej w Elblągu - uchwała nr XXVIII/701/2013 z dnia 16.02.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. nr 56, poz. 1079) i znajduje się w obrębie jednostki planu oznaczonej symbolem 14.U - zabudowa usługowa, związana z obsługą turystyki, sportu i rekreacji wodnej.

Nieruchomość położona jest w granicach portu morskiego, z tego względu wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, znajduje się na terenie bezpośrednio zagrożonym powodzią, z tego względu przy kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego, szczegółowo opisane w §8 ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W szczególności na obszarze oznaczonym m.in. symbolem 14.U, przed realizacją nowej zabudowy oraz zmianą sposobu zagospodarowania, należy podnieść poziom terenu do rzędnej minimum 1,85 m.

Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/42.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacji deszczowej i energetyczna. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 110.000 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym S.A. w Warszawie nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r., o godz. 11.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 11.000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi 1.100 zł.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci oraz ograniczeń szczegółowo opisanych w pkt 12 ppkt b) i c).

b) Nieruchomość objęta przetargiem obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, związanym z ustanowieniem nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 168/2, na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 168/1. Przedmiotowa służebność wpisana jest w dziale III księgi wieczystej nieruchomości.

c) Na nieruchomości obowiązuje umowa dzierżawy nr 36/2001/2016 z dnia 04.08.2016 r., zawarta na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2019 r. Ww. umowa, zgodnie z §8 ust.2 może być rozwiązana za 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy m.in. do zbycia.

d) Obszar, na którym położona jest nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, znajduje się na terenie bezpośrednio zagrożonym powodzią, z tego względu przy kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu należy stosować zasady zabezpieczenia przeciwpowodziowego, szczegółowo opisane w §8 ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W szczególności na obszarze oznaczonym m.in. symbolem 14.U, przed realizacją nowej zabudowy oraz zmianą sposobu zagospodarowania, należy podnieść poziom terenu do rzędnej minimum 1,85 m.

e) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

f) Nieruchomość objęta przetargiem położona jest w granicach Portu Morskiego Elbląg, w związku z czym z Nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Po uzyskaniu przez Prezydenta Miasta Elbląg zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na sprzedaż na rzecz Nabywcy prawa własności nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, zostanie z Nabywcą zawarta warunkowa umowa sprzedaży, pod warunkiem nieskorzystania przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg i Skarb Państwa z przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli wymienione podmioty uprawnione nie wykonają przysługującego im prawa pierwokupu nieruchomości.

g) W przypadku nie uzyskania przez Prezydenta Miasta Elbląg zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na rzecz Nabywcy, ustalenia protokołu z przetargu staną się niewiążące, a wpłacone wadium będzie podlegało zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, w którym negatywna decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej stanie się ostateczna.

h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

i) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 11.000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2021 roku;

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt g) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 130.000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku;

- że w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 130.000 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2033 r.

- Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt g), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt g).

k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt g), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt h).

l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

m) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

n) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestorów sieci służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w przypadku zgłoszenia przez gestora sieci takiego żądania, w tym do nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 1019 m2
  • powierzchnia działki: 1019 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek