sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Trybunalska


170 000 PLN
40 102 €
36 018 £
47 457 $
  • 143
1 189 zł
280 €
252 £
332 $
za m²

4 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasta Elbląg
(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)
(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, fax 55-239-31-80; e-mail: )


1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Trybunalska 23, dzielnica o funkcji mieszkaniowej w centrum miasta. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i użytkowa.

2. Opis nieruchomości: lokale mieszkalne, będące przedmiotem przetargu znajdują się w budynku wielorodzinnym 5-cio kondygnacyjnym, wybudowanym w roku 1900. Budynek w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni utwardzonej. Kształt działki regularny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu oddziaływania infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja z sieci, instalacja gazowa, elektryczna, CO i CW z m.s.c., antena zbiorcza, domofon. Położenie lokali w budynku oraz dzielnicy należy uznać za korzystne, lokale przeznaczone na cele mieszkalne. Budynek ocieplony, po remontach (malowanie klatki schodowej, wymiana okien oraz drzwi do piwnic, montaż domofonów, izolacja pionowa ścian budynku, kompleksowy remont dachu oraz termoizolacja budynku).

3. Oznaczenie nieruchomości: wg poniższej tabeli:

(tabela w zdjęciach)


4. Cena wywoławcza nieruchomości: ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości lokalowych zawiera tabela w pkt 3. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokali jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanych cen lokali zostanie doliczony należny podatek VAT.

Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek VAT.

Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

6. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokale zostaną udostępnione do oglądania w dniach od 09 do 11 października 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel. 55 221-20-24.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w tabeli w pkt 3, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 23 października 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

11. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomości objęte przetargiem były przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07 sierpnia 2017 r. który zakończył się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomości lokalowe objęte przetargiem stanowią własność Gminy Miasto Elbląg i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu związany z własnością poszczególnych lokali (opisane w tabeli w pkt 3), na którym budynek jest posadowiony, zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 08-08-2101 r. Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego poszczególnych udziałów w gruncie wyniesie 25% wylicytowanej ceny gruntu, wyliczonej proporcjonalnie do łącznych cen nieruchomości.

e) Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie przynależnych do poszczególnych lokali, wyniesie 1% wylicytowanej ceny gruntu wyliczonej proporcjonalnie do łącznych cen nieruchomości.

f) Kolejne opłaty roczne winny być uiszczane z góry, począwszy od 2018 roku, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez odrębnego wezwania. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane będą ustawowe odsetki. Formy płatności podane zostaną w protokole z przeprowadzonego przetargu.

g) Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu, w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata, o czym użytkownik wieczysty zostanie uprzednio powiadomiony.

h) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

j) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

k) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

l) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

m) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

n) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

o) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

p) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

q) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

r) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

12. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 143 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 4 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek