sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Elbląg • Trybunalska


170 000 PLN
40 752 €
36 010 £
49 941 $
  • 142
1 197 zł
287 €
254 £
352 $
za m²

4 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg
(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)
(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, fax 55-239-31-80; e-mail: )


1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Trybunalska 23, dzielnica o funkcji mieszkaniowej w centrum miasta. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i użytkowa.

2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, będący przedmiotem przetargu znajduje się w budynku wielorodzinnym 5-cio kondygnacyjnym, wybudowanym w roku 1900. Budynek w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni utwardzonej. Kształt działki regularny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu oddziaływania infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja z sieci, instalacja gazowa, elektryczna, CO i CW z m.s.c., antena zbiorcza, domofon. Położenie lokalu w budynku oraz dzielnicy należy uznać za korzystne, lokal przeznaczony na cele mieszkalne. Budynek ocieplony, po remontach (malowanie klatki schodowej, wymiana okien oraz drzwi do piwnic, montaż domofonów, izolacja pionowa ścian budynku, kompleksowy remont dachu oraz termoizolacja budynku).

3. Oznaczenie nieruchomości: wg poniższej tabeli:

(tabela w zdjęciach)


4. Cena wywoławcza nieruchomości: cenę wywoławczą nieruchomości lokalowej zawiera tabela w pkt 3. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek VAT.

Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

6. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 16 do 18 stycznia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel. 55 221-20-24.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12.00, w sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w tabeli w pkt 3, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1.700 zł.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

11. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2017 r. i drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 30 października 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

d) Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu związany z własnością lokalu (opisany w tabeli w pkt 3), na którym budynek jest posadowiony, zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 08-08-2101 r. Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego poszczególnych udziałów w gruncie wyniesie 25% wylicytowanej ceny gruntu, wyliczonej proporcjonalnie do łącznych cen nieruchomości.

e) Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przynależne do poszczególnych lokali, wyniesie 1% wylicytowanej ceny gruntu wyliczonej proporcjonalnie do łącznych cen nieruchomości.

f) Kolejne opłaty roczne winny być uiszczane z góry, począwszy od 2019 roku, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez odrębnego wezwania. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane będą ustawowe odsetki. Formy płatności podane zostaną w protokole z przeprowadzonego przetargu.

g) Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu, w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata, o czym użytkownik wieczysty zostanie uprzednio powiadomiony.

h) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

j) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

k) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

l) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

m) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

n) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

o) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

p) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

q) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

r) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

12. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 142 m2
  • piętro: 3 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 4 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek