sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Elbląg • pl. Dworcowy


245 000 PLN
57 862 €
51 720 £
68 248 $
  • 78
3 141 zł
742 €
663 £
875 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg
(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)
(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51; fax 55 239-31-80; e-mail: )

1. Lokalizacja: Elbląg, Plac Dworcowy 3a.

2. Opis nieruchomości: lokal użytkowy N, usytuowany na I piętrze budynku usługowego wybudowanego w 2009 roku, o powierzchni użytkowej 78,26 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,0553 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. Nieruchomość położona jest w Śródmieściu, wśród zabudowy komercyjnej, w tym dworców PKP i PKS, Poczty Polskiej i banków. Przedmiotowy lokal wykorzystywany był jako świetlica dla młodzieży.

Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00090519/1.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 21, działka nr 84/6 o powierzchni 0,0726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00083181/0.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XX/635/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz nr 21 poz. 256) obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem 4 - teren zabudowy usługowej.

Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie http://planowanie.umelblag.pl/?q=node/58.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 245.000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy), w tym: lokal 226.370 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) udział w gruncie 18.630 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanych cen lokali zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 57 1030 1218 00000000 9030 1616 przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 14 do 16 listopada 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu godziny pod numerami tel. 55 239-31-41, 55 239-34-51.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 12.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr 13 1030 1218 00000000 9030 1632 w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 maja 2017 r. oraz drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 21 sierpnia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

b) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

c) Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu polegającą na prawie przebiegu infrastruktury technicznej służącej do przesyłu i dystrybucji ciepła oraz na prawie dostępu służb realizujących dostawę ciepła i wjazdu środków transportu technologicznego w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii, ustanowioną na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

d) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

e) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

f) Adaptacja oraz zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu odbywać się będzie własnym staraniem i na koszt Nabywcy i wiązać się będzie z koniecznością uzyskania przez niego wymaganych prawem zezwoleń.

g) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

d) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 78 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek