sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Elbląg • pl. Grunwaldzki


543 000 PLN
127 384 €
114 140 £
144 734 $
  • 1 997
272 zł
64 €
57 £
73 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, fax 55 239-31-80; e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Oboźna.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w centrum Elbląga, u zbiegu ulic 3 Maja i Placu Grunwaldzkiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w dolnych kondygnacjach.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: obręb 15, działka nr 384 o powierzchni 0,1997 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00033095/5.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z uchwałą Nr XIV/384/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Grunwaldzkiego w Elblągu, zaplanowano przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi (MWU1). W dniu 6 listopada 2014 r., zgodnie z uchwałą nr XXXII/944/2014 Rady Miejskiej w Elblągu, wszczęta została procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Oboźną, Związku Jaszczurczego i 3 Maja w Elblągu, który obecnie znajduje się w fazie projektowej. Ze szczegółowymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz procedurą jego zmiany można zapoznać się pod adresami: http://planowanie.umelblag.pl/?q=node/237,http://planowanie.umelblag.pl/?q=node/344.

Informacji w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i przeznaczenia terenów udziela Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu (tel.: 55 239-30-72 lub 55 239-30-73).

5. Uzbrojenie: nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 543.000 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści trzy tysiące). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu (które wskazane zostanie w protokole z przetargu), przed zawarciem umowy sprzedaży.

7. Warunki udziału w przetargu w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 55.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy) należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 00000902 0334 1138 w terminie do dnia 05 sierpnia 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Nabywca nieruchomości zobowiąże się do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i zakończenia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami.

d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy określonego w pkt 12 ppkt c zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 55.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2024 roku,

- że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości określonego w pkt 12 ppkt c zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 55.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy) za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku,

- iż w celu zabezpieczenia zapłaty należności Gminie Miasto Elbląg z tytułu ww. kar umownych dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 650.000 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2040 roku.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

e) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 12 ppkt c), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt 12 ppkt c).

f) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 12 ppkt c), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 12 ppkt d).

g) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownego zezwolenia i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

h) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia granic ponosi Nabywca.

i) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestorów tych sieci, ich usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania, do ustanowienia na ich rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii, w tym do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13. Informacje dodatkowe:

a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),
osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/start) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z poda­niem przyczyny odwołania przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41

  • powierzchnia: 1997 m2
  • powierzchnia działki: 1997 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek