sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Ełk


945 800 PLN
223 108 €
200 385 £
264 026 $
  • 19 999
47 zł
11 €
10 £
13 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WÓJT GMINY EŁK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w obrębie Szeligi- Buczki będącej własnością Gminy Ełk, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1E/00061526/1. Teren, na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z rysunkiem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ełk, formy użytkowania terenu dla działki to pozostałe użytki rolne. W dniu 04.08.2016 r. Wójt Gminy Ełk wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno- usługowego oraz budynku socjalno- biurowego, która dotyczy działki fragmentu działki nr 10/12, który pokrywa się z powstałą w wyniku podziału działką 10/13 przeznaczoną do sprzedaży. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.


(tabelka załączona na zdjęciu)


Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.Termin do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 19 lipca 2017 roku. Wniosków nie złożono.Przetarg odbędzie się 20 października 2017r. (piątek) o godz. 10.15 w lokalu

Urzędu Gminy Ełk, przy ul. T. Kościuszki 28 A (sala konferencyjna).Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk 11 1240 5745 11110010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 października 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Ełk.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej :

a) oryginału dowodu wpłaty wadium,

b) osoby fizyczne- dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego rejestru sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie wpisu CEIDG,

d) w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

e) jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.Koszty notarialne, koszty szacunku, wypisu i wyrysu nieruchomości ponosi nabywca przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. urzędu przed zawarciem umowy.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnej przyczyny. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 w tut. Urzędzie Gminy Ełk, tel. 87 619 45 19.Kontakt:
Urząd Gminy Ełk
tel: 87 619 45 19

  • powierzchnia: 19999 m2
  • powierzchnia działki: 19999 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek