mieszkanie sprzedam

sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Ełk


170 800 PLN
40 018 €
35 191 £
47 489 $
  • 100
1 708 zł
400 €
352 £
475 $
za m²

4 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Ełku

ogłasza drugi

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 100,26 m2 położonego na II piętrze w budynku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz z udziałem wynoszącym 33/232 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 15.11.2102 r. udziału wynoszącego 33/232 części w działce gruntu oznaczonej nr 430 o pow. 232 m2.

Cena wywoławcza - 170.800,00 zł

Wadium-34.160,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 29 września 2017 r.:

a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 00003102 0038 8538;

b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 5 przy ul. Wojska Polskiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00007799/9.

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałyby działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 430, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. nieruchomość.

Na działkę o nr 430 Prezydent Miasta Ełku wydał decyzję nr 23/2012 z dnia 18.06.2012 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 5, na lokal handlowo-usługowy.

Brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej nieruchomości.

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Termin pierwszego przetargu - 27.07.2017 r.

UWAGA!

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Cena ułamkowej części gruntu stanowi 5,32787 % ogólnej ceny nieruchomości lokalowej.

Pierwsza opłata za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny ułamkowej części gruntu, do której doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi 1% ceny ułamkowej części gruntu, do której doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.
  • powierzchnia: 100 m2
  • powierzchnia działki: 100 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 4 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek