mieszkanie sprzedam, 111 metrów kwadratowych

sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Ełk


233 583 PLN
55 101 €
49 489 £
65 206 $
  • 111
2 104 zł
496 €
446 £
587 $
za m²

4 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Ełku

ogłasza drugi

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 111,23 m2 położonego na I pietrze w budynku nr 8 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 11,79 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 144/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 319/24 o pow. 478 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Cena wywoławcza - 233.583,00 zł

Wadium-46.700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 25 października 2017 r.:

a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 00003102 0038 8538;

b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 8 przy ul. Gdańskiej ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00046816/0.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, gen. W. Sikorskiego, zwanego „EŁK - GDAŃSKA”, uchwalonym uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z dnia 9.02.2007 r., nieruchomość, zlokalizowana na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczona numerem 319/24, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 26MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:

㤠13.

1. Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 17MW, 26MW, 29MW i 30MW.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:

teren o funkcji mieszkaniowej przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną z usługami I stopnia obsługi z zakresu: handlu, usług bytowych i publicznych.

[…]

§ 28.

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem: 17MW, 26MW, 29MW i 30MW

1. Przeznaczenie podstawowe - modernizacja i uporządkowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej:

a) po modernizacji lokalizacja budynków powinna zachować maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy od dróg publicznych oznaczonych symbolami 37KD, 38KD, 40KD, 41KD, 42KD i 43KD zgodnie z ustaleniami § 38,

b) wyżej wymienione drogi zapewniają obsługę komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym,

d) atrakcyjna forma budynku i wystrój elewacji,

e) możliwość lokalizacji handlu i usług nieuciążliwych w parterach budynków od strony ulic,

f) obowiązuje podłączenie zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania.

2. Przeznaczenie dopuszczalne na w/w terenach:

a) realizacja obiektów związanych z obsługą techniczną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe, tablice reklamowe itp.,

b) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne i garaże wbudowane,

c) zieleń urządzona,

d) na terenie inwestycji należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc parkingowych.

3. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni ogólnej działki maksymalnie 40%.

4. Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni ogólnej działki.

5. Obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów i nakaz zapewnienia miejsca na co najmniej 4 typy oznaczonych pojemników na odpady i surowce wtórne.

6. Dopuszcza się podziały nieruchomości w sposób wynikający z potrzeb inwestora oraz istniejącego i projektowanego sposobu wykorzystania terenu.”

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Termin pierwszego przetargu - 28.07.2017 r.

UWAGA!

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.
  • powierzchnia: 111 m2
  • powierzchnia działki: 111 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 4 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek