sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Gołdap


103 200 PLN
24 050 €
21 237 £
27 325 $
  • 1 333
77 zł
18 €
16 £
20 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Gołdapi

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 2057 o powierzchni 1333 m2 położoną w Gołdapi przy ulicy Oleckiej.

Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1C/00039634/6.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Cena wywoławcza nieruchomości 103.200,00 PLN + 23% VAT

Wadium 10.000,00 PLN


- Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

- Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu, płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;

- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 1 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu dla nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne + obowiązujący podatek VAT;

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;

- Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;

- Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;

- Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;

- Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

- Nabywca nieruchomości po jej zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem będzie mógł wykupić użytkowanie wieczyste na własność.

- Ustala się terminy zabudowy:
rozpoczęcie 3 lata od podpisania umowy w formie aktu notarialnego,
zakończenie 5 lata od podpisania umowy w formie aktu notarialnego.


Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali narad (pokój nr 10)

Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,- PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).


Wadium należy wpłacić w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 00003602 0007 6463 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r. włącznie.

Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87/ 615 60 54Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54

  • powierzchnia: 1333 m2
  • powierzchnia działki: 1333 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek