sprzedaż • działka • rolna


warmińsko-mazurskie • Karolewo


1 134 900 PLN
272 054 €
240 400 £
333 402 $
  • 405 932
3 zł
1 €
1 £
1 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/3 o pow. 40,5932 ha (Ls IV o pow. 0,6598 ha, LsV o pow. 3,3712 ha, Lz o pow. 0,2173 ha, N o pow. 0,2194 ha, PsIII o pow. 1,6545 ha, RIIIa o pow. 18,6149 ha, RIIIb o pow. 14,8038 ha, RIVa o pow. 0,2548 ha, RV o pow. 0,7975 ha) wraz z 1/2 udziału w działkach nr nr: 22/3 (rów) o pow. 0,4000 ha, 33/2 (droga) o pow. 0,3360 ha oraz z 1/4 udziału w działce nr 122 (droga) o pow. 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00028003/2, stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 134 900 zł wadium - 113 490 zł


Gmina Kętrzyn nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na działki nr nr: 23/3, 22/3, 33/2, 122 obręb Karolewo, gmina Kętrzyn.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVII/142/2001 z dnia 28 marca 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVIII/173/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. dla działek nr nr: 23/3, 22/3, 33/2, 122 obręb Karolewo, gmina Kętrzyn - proponuje przeznaczenie na cele rolne.

Wójt Gminy Kętrzyn do dnia 20.11.2017 r. dla działek nr nr: 23/3, 22/3, 33/2 położonych w obrębie Karolewo nie wydał ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla działki nr 122 obręb Karolewo wydał decyzję nr RGG.7331/96/07 z 26.09.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.

Grunty oznaczone jako działki nr 23/3, 22/3, 33/2 i 122 obręb Karolewo:

1) Nie figurują w gminnej ewidencji zabytków Gminy Kętrzyn przyjętej zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Kętrzyn z 8 maja 2013 r.

2) Nie są położone w obszarze warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej,

3) Rada Gminy Kętrzyn do dnia dzisiejszego nie podjęła uchwały określonej w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz nie wyznaczyła na terenie gminy Kętrzyn Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy obejmującej w/w działki.

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. stwierdzono, że w/w działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków i nie odnotowano stanowisk archeologicznych.


Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.


Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.


Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.


W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,

2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,

3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),

4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z ta gminą.


Informacje dodatkowe:

1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) pracuje w tym gospodarstwie,

2) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

3. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

4. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono:

1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;

3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;

4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

5. W rozumieniu art. 3 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

1) w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:

a) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz

b) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

c) o treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.

d) jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.

2) W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa.

6. Prawo pierwokupu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2) powyżej nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

7. Powiat Kętrzyński sprzedaje w/w nieruchomości na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków i wszelkie obmiary geodezyjne nabywca może przeprowadzić na swój koszt.

8. Zgodnie z art. 305 Kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.


Warunki zakwalifikowania do przetargu:

1. Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 w zaklejonej kopercie z napisem „ Karolewo działka nr 23/3” w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku do godz. 14:00 , aktualne - wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, następujące dokumenty:

1) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa - WZÓR 1;

2) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) - WZÓR 2;

3) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - WZÓR 3;

4) dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego, określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

5) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, stanowiące dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat na terenie gminy Kętrzyn lub gminy graniczącej z tą gminą tj. gmina Srokowo, gmina wiejska Węgorzewo, gmina wiejska Giżycko, gmina Ryn, gmina wiejska Mrągowo, gmina wiejska Reszel, gmina wiejska Korsze, gmina Barciany, gmina miejska Kętrzyn.

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - WZÓR 4

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń -WZÓR 5

7) Potwierdzenie wniesienia wadium.

8) Osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu - WZÓR 6


Wyżej wymienione wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 6 lub 7 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 lub ze strony internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl


2. Wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 220200000000 6192 5327, do dnia 9 lutego 2018 r. włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Karolewo działka nr 23/3”.

Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

3. Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych;


Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 22 lutego 2018 roku do godz. 14:00 na tablicy ogłoszeń (parter) Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz na stronie. Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwionych przyczyn uczestnika, który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub 7 lub telefonicznie pod numerem 897511735, 897511727. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.


Sporządziła:
Beata ObolewiczKontakt:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
tel: (089) 751 17 35

  • powierzchnia: 405932 m2
  • powierzchnia działki: 405932 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek