sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński


18 000 PLN
4 315 €
3 813 £
5 288 $
  • 224
80 zł
19 €
17 £
24 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI


Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Akacjowej, oznaczona w ewidencji obrębu 7 numerem 51/4 o powierzchni 224 m2, zapisana w KW OL1L/00015079/2.

Cena wywoławcza: 18.000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

Wysokość wadium wynosi: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.


Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E9MW - Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej - adaptowany. Część terenów oznaczona symbolem E9MW położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 LUTEGO 2018 ROKU O GODZ. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 00000000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.


Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat.

Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101, tel. (0-89) 767-85-13.


Lidzbark Warmiński, dnia 03.01.2018r.


LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, ULICA AKACJOWA DZIAŁKA NR 51/4Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 224 m2
  • powierzchnia działki: 224 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek