sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński


105 840 PLN
24 704 €
21 353 £
27 530 $
  • 1 212
87 zł
20 €
18 £
23 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka położona przy ul. Józefa Wybickiego, oznaczona w obrębie 5 numerem ewidencyjnym 137/5 o powierzchni 1212m2, KW Nr OL1L/00032916/7.Cena wywoławcza: 105.840,00zł (słownie: sto pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Wadium: 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).Nieruchomość gruntowa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolami:MN.01 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m;

5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;

6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni lub grafitu;

7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,30;

8) minimalna i maksymalna intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,60;

9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;

dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ZP.02 - Tereny zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej

1) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się możliwość grodzenia.Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży na własność, nabywcy uiszczają wylicytowaną cenę +23% podatku VAT.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na działkach ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 listopada 2019 ROKU O GODZ. 10:00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, w formie papierowej, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.Cena wylicytowana (po odliczeniu wpłaconego wadium) wraz z podatkiem VAT winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 28.02.2019 roku, drugi 16.05.2019 roku, trzeci 06.08.2019 roku.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513.Lidzbark Warmiński, dnia 03.10.2019 rokuPOŁOŻENIE DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

- LIDZBARK WARMIŃSKI ULICA JÓZEFA WYBICKIEGOKontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 1212 m2
  • powierzchnia działki: 1212 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek