sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński


468 440 PLN
109 339 €
94 507 £
121 847 $
  • 25 010
19 zł
4 €
4 £
5 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka położona przy ulicy Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 2 numerem 13/2 o powierzchni 25010m2. Zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014806/1.Cena nieruchomości - 468.440,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).Wadium: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem: B23P - tereny projektowanej zabudowy przemysłowej i magazynowo-składowej. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15º(±5º). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 GRUDNIA 2019 ROKU O GODZ. 9:00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513 w godz. 8:00 -15:00.Lidzbark Warmiński, dnia 01 października 2019 rokuPołożenie działki w terenie - Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego

Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 25010 m2
  • powierzchnia działki: 25010 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek