sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński • Krzywa


46 000 PLN
10 864 €
9 711 £
12 814 $
  • 142
324 zł
77 €
68 £
90 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Krzywej, składająca się z dwóch działek oznaczonych w ewidencji obrębu 7 numerami 62/7 i 62/8 o łącznej powierzchni 142 m2, zapisana w KW OL1L/00014490/2.

Cena wywoławcza: 46.000,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)

Wysokość wadium wynosi: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, wszelkie prace budowlane na tym obszarze muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem:

MU.01 - Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa realizowana łącznie lub zamiennie,
b) przeznaczenie uzupełniające: komunikacja wewnętrzna, infrastruktura techniczna, zieleń,
c) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- minimalna szerokość frontu działki budowlanej 6,0m,
- wysokość zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe, przy czym wysokość zabudowy nie może być większa niż 10,0m;
- geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia, w przedziale 30°-40° kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach czerwieni lub brązu,
- wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 1,80 do 2,80,
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 1,00,
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie ustala się,
- elewacje budynków: tynki w kolorach jasnych pastelowych, cegła licowa, kamień, elementy drewniane, szkło.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 00000000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat.

Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101, tel. (0-89) 767-85-13.

Lidzbark Warmiński, dnia 10.11.2017r.Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 142 m2
  • powierzchnia działki: 142 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek