sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński • Mazurska


163 000 PLN
37 706 €
33 726 £
44 003 $
  • 1 918
85 zł
20 €
18 £
23 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI


przy ulicy MAZURSKIEJ w obrębie 11, oznaczonej numerem 38/56, pow. 1.918m2, KW OL1L/00028937/9.

Cena wywoławcza: 163.000,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium wynosi: 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).


Przez działkę przeprowadzona jest napowietrzna linia energii elektrycznej średniego napięcia, która zostanie przebudowana na koszt Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.


Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E 4 MN - Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości do 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki wzdłuż ul. Mazurskiej należy sytuować główną kalenicą równolegle do niej, pozostałe budynki szczytami do wyznaczonej linii zabudowy. Minimalna szerokość frontu działki - 20 m. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów oznaczona symbolem E4MN położona jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3.


Użytkowanie wieczyste ustanowione zostanie na 99 lat, nabywca uiszcza pierwszą opłatę wynoszącą 25% wylicytowanej kwoty +23% podatku VAT oraz opłaty roczne wynoszące 1% wylicytowanej kwoty +23% podatku VAT.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 SIERPNIA 2018 ROKU O GODZ. 10:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY
ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna.


Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Pierwsza opłata roczna (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Opłaty roczne płatne są co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu. Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata.


Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pokój 101, tel. (0-89) 767 85 13.


Lidzbark Warmiński, dnia 09.07.2018r.


LOKALIZACJA DZIAŁKI PRZY ULICY MAZURSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIMKontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 1918 m2
  • powierzchnia działki: 1918 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek