sprzedaż • działka • inwestycyjna


warmińsko-mazurskie • Lidzbark Warmiński • Olsztyńska


61 700 PLN
14 401 €
12 448 £
16 049 $
  • 857
72 zł
17 €
15 £
19 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZAPRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/154 o powierzchni 857m2.

Cena nieruchomości - 61.700,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) + 23% VAT.

Wysokość wadium wynosi: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych)2. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/155 o powierzchni 993m2.

Cena nieruchomości - 71.500,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) + 23% VAT.

Wysokość wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych)Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014801/6.Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem B1RU - „Teren usług i garaży. Ustala się wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Wewnętrzny podział w granicach linii rozgraniczających teren, może być kształtowany w dostosowaniu do rodzaju usług i potrzeb przyszłego inwestora. Geometria dachów: dla przeznaczenia podstawowego - nie ustala się, dla przeznaczenia uzupełniającego powinna być kształtowana w sposób jednolity dla całego zespołu garaży. Dopuszcza się zbliżenie budynków gospodarczych lub garaży do granicy sąsiednich działek na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w zespołach istniejących garaży - gabaryty i formę budynków należy dostosować do istniejących garaży.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 9:00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513 w godz. 8:00 -15:00.Lidzbark Warmiński, dnia 30 września 2019 rokuPołożenie działek w terenie - Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska

Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13

  • powierzchnia: 857 m2
  • powierzchnia działki: 857 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek