sprzedaż • działka • rekreacyjna


warmińsko-mazurskie • Miłuki


92 040 PLN
21 466 €
19 017 £
24 448 $
  • 1 534
60 zł
14 €
12 £
16 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Pasym, dnia 07.01.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miłukach, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Miłuki jako działki:- nr 1/21 o pow. 1 534 m2 - cena wywoławcza wynosi 92.040,-zł,

- nr 1/22 o pow. 1 499 m2 - cena wywoławcza wynosi 89.940,-zł,

- nr 1/23 o pow. 1 553 m2 - cena wywoławcza wynosi 93.180,-zł,

- nr 1/24 o pow. 1 113 m2 - cena wywoławcza wynosi 66.780,-zł,

- nr 1/25 o pow. 2 619 m2 - cena wywoławcza wynosi 157.140,-zł,

- nr 1/27 o pow. 1 112 m2 - cena wywoławcza wynosi 66.720,-zł,

- nr 1/28 o pow. 2 405 m2 - cena wywoławcza wynosi 144.300,-zł.Dla działek urządzona jest księga wieczysta Kw Nr OL1S/00013478/1 w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Działki położone są na obszarze zabudowy rekreacyjnej w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego i jeziora Kalwa. Od strony północnej graniczą bezpośrednio z lasem. Od linii brzegowej jeziora Kalwa dzieli je około 40-80 mb. Na działkach rosną samosiewy drzew sosny oraz brzozy w wieku około 25 lat. Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej z działek ustalone zostały decyzją warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostę powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.08.2018 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 08.10.2018 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 19.11.2018 r.Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 11.02.2019 r. w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy Pasym

wg kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 10:00.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 20090600 0101 0003 w terminie do dnia 06.02.2019 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 06.02.2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary ŁachmańskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pasym
tel: (0-89) 621-20-11 wew. 34

  • powierzchnia: 1534 m2
  • powierzchnia działki: 1534 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek