sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Olecko


68 512 PLN
15 979 €
14 006 £
18 557 $
  • 1 368
50 zł
12 €
10 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu

pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław

Infolinia: +48 32 606 0 616


Adres do korespondencji:

ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYMTAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław,

NIP 611-02-02-860, REGON 230179216,

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000073321

kapitał zakładowy spółki 560 611 250,96 zł - w całości wpłacony,ZAPRASZA do przetargu na sprzedaż:- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3/8 AM-44 obręb 0003 Oława o pow. 1.368,00 m. kw. wraz z prawem własności posadowionego na tej działce ogrodzenia,


oraz udziału wynoszącego 50%:


- w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3/7 o pow. 126 m. kw., AM-44, obręb 0003 Oława, stanowiącego drogę dojazdową do działek nr 3/9 i 3/8,

- w prawie własności bramy ogrodzeniowej posadowionej na tej działce.Nieruchomości objęte są księgą wieczystą o numerze WR1O/00009976/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oławie.W Dziale III w/w Księgi Wieczystej wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu drogą zakładową o szerokości 3,5 m biegnącą przez działkę nr 3/4 (aktualnie jest to działka nr 3/7) na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 3/3 AM-44 opisanej w KW nr WR1O/00035827/1 oraz właściciela zabudowań posadowionych na tym gruncie.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 3/8 AM-44 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/7 AM-44 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez ich Nabywcę na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 3/3 AM-44 (sąsiedniej) oraz właściciela zabudowań posadowionych na tym gruncie bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie całodobowego swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 3/7 AM-44 w celu dostępu do drogi publicznej przy ul. Rybackiej.W Dziale IV - Hipoteki - brak wpisu.Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/8 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na przedmiotowej działce.Zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/7 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej Nabywcę pełnomocnictwa dla TAURON Dystrybucja S.A. lub jego następcy prawnego do ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na przedmiotowej działce.Cena wywoławcza: 68.512,00 zł netto

(słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście 00/100)Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu przedmiotowemu „ZW”.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 14:45 w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu pokój nr 044.

Właściwie oznaczoną kopertę zawierającą ofertę można również wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii).Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.Wadium: do dnia 28 czerwca 2018 r. w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 6.851,20 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 20/100) przelewem na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu mBank nr 85 1140 1078 00004077 5700 2001 z adnotacją: „Wadium do przetargu - dz. 3/8 i udział w dz. 3/7 AM-44 obręb Oława ul. Rybacka”.Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 04.07.2018 r. godzina 8:30 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, sala nr 022.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, tel. 71/889 21 56, 71/889 33 80, 71/889 22 24. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja pod numerem telefonu 71/8894436 lub 516 11 04 85.Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie internetowej

www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki.

Opis nieruchomości:

Działka nr 3/8 o pow. 1.368 m. kw. posiada średnio regularny kształt zbliżony do kwadratu i stanowi teren niezagospodarowany, ogrodzony z dwóch stron ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych w złym stanie technicznym, porośnięty pojedynczymi samosiejkami. Dostęp do ulicy Rybackiej jest poprzez działkę 3/7. Uzbrojenie: sieć energetyczna. Utrudnienia w zagospodarowaniu niewielkie.

Działka nr 3/7 o pow. 126 m. kw. stanowi dojazd do działek 3/8 i 3/9 utwardzony betonem, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej czyli ul. Rybackiej o nawierzchni asfaltowej. Na działce znajdują się dwie bramy wjazdowe. Od strony działek 3/8 i 3/9 brak ogrodzenia. Uzbrojenie: sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Utrudnienia w zagospodarowaniu niewielkie.Przeznaczenie nieruchomości:

Dla terenów, na których położona jest nieruchomość przy ul. Rybackiej w Oławie nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oława (Uchwała nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009 r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem T - tereny istniejących ważniejszych urządzeń infrastruktury technicznej związanych z unieszkodliwianiem ścieków, zaopatrzeniem w energię elektryczną, energię cieplną, gaz oraz zaopatrzenie w system telekomunikacji.


Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/772
Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu : https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/773
Wypis i wyrys działek: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/774
Klauzula-informacyjna-TD-sprzedaz-nieruchomosci: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/775Kontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: 71/8892156

  • powierzchnia: 1368 m2
  • powierzchnia działki: 1368 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek