sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Olecko


1 686 133 PLN
390 833 €
349 788 £
444 377 $
  • 1 737
971 zł
225 €
201 £
256 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana (Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczona nr geod. 1314/7 o powierzchni 1,2020 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313 oraz wyposażeniem ruchomym ośrodka. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00023434/9.

1) Nieruchomość oznaczona nr geod. 1314/7 zabudowana jest budynkiem administracyjno - gastronomicznym o pow. użytkowej 866,90 m2, sześcioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 25,80 m2 każdy, budynkiem hotelowo - gospodarczym w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę) o pow. użytkowej 548,90 m2.

2) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/2 o pow. 0,8017 ha, znajduje się sześć domków campingowych o pow. użytkowej 26,00 m2 każdy oraz budynek sanitariatów o pow. użytkowej 102,00 m2, stanowiące środki trwałe ośrodka.

3) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/3 o pow. 3,8815 ha, znajduje się budynek hangaru o pow. użytkowej 139,80 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.

4) Na działce oznaczonej nr geod. 1313 (jezioro Olecko Wielkie) znajduje się pomost kąpielowy o powierzchni 150,00 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem nieruchomości na których znajdują się w/w środki trwałe ośrodka.

Przedmiotem licytacji jest łączna cena budynków i budowli, gruntu, środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/7; 1314/3; 1313 i wyposażenia w kwocie:

1) Cena nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 1314/7: 1 423 000,00 zł.

2) Cena wyposażenia: 96 708,00 zł.

3) Cena środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313: 166 425,00 zł.

Cena wywoławcza: 1 686 133,00 zł.

Wadium: 170 000,00 zł.

Do ceny środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313 oraz wyposażenia, osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 1314/7 - zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 9 177,00,-zł.

Nabywca nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego w tym opłat sądowych nabytej nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywca dokonywać będzie na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.

Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.

FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32 nr:

33 2030 0045 11100000 0184 9010

z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16.08.2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej - traci wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.

2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.

3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 15.10.2018 r.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

Olecko 87-520-24-75, 87-520-21-47, 87-520-22-94, 87-73-91-859 (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Tomasz Ulikowski.

www.spolecko.bip.doc.pl.http://powiat.olecko.pl/strona-165-osrodek_wypoczynkowy_dworek_mazurski_na.html

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Olecku
tel: (87) 520-24-75

  • powierzchnia: 1737 m2
  • powierzchnia działki: 12020 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek