sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Olsztyn


90 000 PLN
21 007 €
18 157 £
23 410 $
  • 22
4 091 zł
955 €
825 £
1 064 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


22770.08.2019

PREZYDENT OLSZTYNA
o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, znajdującego się na parterze w klatce nr 77, w budynku nr 75,76,77,78,79, położonym przy al. Wojska Polskiego wraz ze sprzedażą udziału 5/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 5/1000 w gruncie (obręb 20, działka nr 56, o pow. 1234 m 2 , zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00019438/8).

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 22,10 m 2

Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł

w tym: cena lokalu - 87 000,00 zł
cena 5/1000 części gruntu /dz. nr 56/ - 3 000,00 zł


Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm./.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 11 30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.
Wadium w wysokości 9 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 1020 3541 00005602 0290 6683 najpóźniej do dnia 14 października 2019 r.
Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 14 października 2019 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa
w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.
Dla przedmiotowego lokalu niemieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub 526-28-37.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne
są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu , infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości.


  • powierzchnia: 22 m2
  • piętro: parter

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek