sprzedaż • mieszkanie


warmińsko-mazurskie • Ostróda • 11 Listopada


45 000 PLN
10 437 €
9 349 £
11 889 $
  • 36
1 250 zł
290 €
260 £
330 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda

tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:


www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146

Km 8876/11

>


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00037125/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-08-2018r., o godz. 08:40, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jadwiga Głogińska, położonej: ul. 11-go Listopada 53/9, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00037125/3

- lokal mieszkalny o pow. użyt. 36,10 m2, położony na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w 1930r., przy ul. 11-go Listopada 53/9 w Ostródzie. Lokal mieszkalny składa się z pokoju, przedpokoju, łazienki i kuchni. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska o pow. 3,10 m2. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazu ziemnego, c.o. z kotła gazowego. Z własnością lokalu związany jest udział 73/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1/2, na której położony jest budynek i taki sam udział w pomieszczeniach budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal mieszkalny zdewastowany, do kapitalnego remontu Dojazd do nieruchomości od strony ulicy 11-go Listopada.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 06 sierpnia 2018r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto do dnia 06 sierpnia 2018r.:

PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 11110010 3238 2737

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie

Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarówKontakt:
KSR Arkadiusz Królikowski
tel: (89) 642 15 33

  • powierzchnia: 36 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek