sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Pasym


39 970 PLN
9 322 €
8 258 £
10 617 $
  • 1 142
35 zł
8 €
7 £
9 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Pasym, dnia 07.01.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza V nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Cichej i ul. Spokojnej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki:- nr 271/27 o pow. 1 142 m2 - cena wywoławcza wynosi 39.970,-zł,

- nr 271/32 o pow. 953 m2 - cena wywoławcza wynosi 33.355,-zł,

- nr 271/33 o pow. 986 m2 - cena wywoławcza wynosi 34.510,-zł,

- nr 271/36 o pow. 951 m2 - cena wywoławcza wynosi 33.285,-zł,

- nr 271/37 o pow. 951 m2 - cena wywoławcza wynosi 33.285,-zł,

- nr 271/38 o pow. 951 m2 - cena wywoławcza wynosi 33.285,-zł,

- nr 271/47 o pow. 1 001 m2 - cena wywoławcza wynosi 35.035,-zł,

- nr 271/50 o pow. 1 001 m2 - cena wywoławcza wynosi 35.035,-zł.

- nr 271/51 o pow. 1 000 m2 - cena wywoławcza wynosi 35.000,-zł.Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczytnie księga wieczysta KW Nr OL1S/00059365/0. Działki położone są w odległości około 1,2 km od centrum miasta w osiedlu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. W zasięgu sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. poz. 2565, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem C40MN oraz C53MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci złączy kablowo-pomiarowych włącznie z kablem NN na rzecz ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29.06.2018 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 23.08.2018 r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 11.10.2018 r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 22.11.2018 r.Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 14.02.2019 r. w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy Pasym

wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 9:30.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 20090600 0101 0003 w terminie do dnia 08.02.2019 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 08.02.2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku reprezentantów osób prawnych z dowodem wpłaty wadium należy przedłożyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców z KRS (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem). Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczące w przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary ŁachmańskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pasym
tel: (0-89) 621-20-11 wew. 34

  • powierzchnia: 1142 m2
  • powierzchnia działki: 1142 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek