sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Ryn • Ogrodowa


70 000 PLN
16 563 €
14 457 £
20 449 $
  • 2 208
32 zł
8 €
7 £
9 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Ryn, dnia 2018-03-13

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,-zł /netto/, wadium 7.000,-zł, minimalne postąpienie 700,-zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 12.02.2018r.

II przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 12 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 13000130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 12 kwietnia 2018r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.

6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .

BURMISTRZ

inż. Józef KarpińskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
tel: /87/ 429-39-64

  • powierzchnia: 2208 m2
  • powierzchnia działki: 2208 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek