sprzedaż • działka • budowlana


warmińsko-mazurskie • Sterławki Małe


50 000 PLN
11 566 €
10 345 £
13 498 $
  • 2 632
19 zł
4 €
4 £
5 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Giżycko, 03 lipiec 2018 r.

RRG.6840.23.2018

BIP

monitorurzedowy.pl

Tablica ogłoszeń

a/a

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU“Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./, oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t. j./, Wójt Gminy w Giżycku ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 07 września 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33 po pierwszym przetargu przeprowadzonym w dniu 23 marca 2018 roku zakończonym wynikiem negatywnym.Wadium należy wpłacić do 03 września 2018 roku na niżej podane konto Gminy Giżycko:

PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 00000202 0038 7357.Miejscowość Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe.

- Działka numer 119/5 o powierzchni 0,2632 ha, położona w miejscowości Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe, przeznaczona zgodnie z decyzją znak: RRG.6730.119.2016 Wójta Gminy Giżycko nr 166.2016 z dnia 30 września 2016 roku pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza - 50 000,00 zł. Wadium - 5 000,00 zł.

Księga wieczysta - OL1G/00024654/6.

- Działka numer 119/6 o powierzchni 0,2443 ha, położona w miejscowości Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe, przeznaczona zgodnie z decyzją znak: RRG.6730.119.2016 Wójta Gminy Giżycko nr 166.2016 z dnia 30 września 2016 roku pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza - 48 000,00 zł. Wadium - 5 000,00 zł.

Księga wieczysta - OL1G/00024654/6.Gmina Giżycko położona jest w samym sercu Wielkich Jezior Mazurskich. Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Gmina Giżycko leży przy głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Nieruchomości położone są w miejscowości Sterławki Małe w gminie Giżycko. Sterławki Małe to miejscowość atrakcyjna turystycznie zlokalizowana w sąsiedztwie Jeziora Dejgunek i Jeziora Dejguny. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane i nie ogrodzone. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada żadnych obciążeń, ani też nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przy sprzedaży działek, do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawąz dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm./.

Przed terminem otwarcia przetargu wadium winno być na koncie Gminy Giżycko.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t. j./. Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko a przetarg czyni niebyłym.

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Na w/w działce będącej przedmiotem przetargu nie przeprowadzono badań geologicznych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79, 87 429 99 78, fax. 87 429 99 76.Kontakt:
Urząd Gminy Giżycko
tel: (087) 4299980

  • powierzchnia: 2632 m2
  • powierzchnia działki: 2632 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek