sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Świętajno


48 200 PLN
11 383 €
10 175 £
13 427 $
  • 151
319 zł
75 €
67 £
89 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim po przetargach przeprowadzonych w dniach 8 sierpnia 2017r., 26 września 2017r. i 7 listopada 2017r. zakończonych wynikiem negatywnym


ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


lokalu użytkowego nr 9 w budynku wielolokalowym nr 15 (budynek po byłej sali gimnastycznej), o pow. użytkowej 151,20 m2, wraz z udziałem w wysokości 50/361 w częściach wspólnych budynku, oraz udział w wysokości 50/361 w działce nr 217/6 o pow. 0,0361 ha.

Nieruchomość położona jest w Świętajnie - KW OL1C/00006552/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 48 200,00 zł.

Wadium wynosi 5 000,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.

Forma nabycia:

Ogłoszony do przetargu lokal wraz z udziałem w gruncie będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Świętajno ustaloną w przetargu kwotą. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sadowych obciążają nabywcę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 61 9339 0006 00100100 0707 0001 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 grudnia 2017r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa - obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu.

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo - pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.Świętajno, dnia 13 listopada 2017r.Kontakt:
Urząd Gminy Świętajno
tel: 087 521 54 20

  • powierzchnia: 151 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek