sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


warmińsko-mazurskie • Węgorzewo • 11 Listopada


720 000 PLN
168 055 €
145 259 £
187 281 $
  • 1 033
697 zł
163 €
141 £
181 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada. Poprzedni przetarg został przeprowadzony 19.07.2019 r.Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, obręb geod. 01, ul. 11 Listopada

Nr geod. działki 580/2

Pow. działki 0,1277 ha

Nr księgi wieczystej OL2G/00023896/6

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem podpiwniczonym, z dwiema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem częściowo użytkowym, z dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa 1033,15 m2. Rok zakończenia budowy - 1901. Elewacja budynku ceglana i kamienna. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (z sieci) oraz gazową. Budynek stanowi obecnie pustostan, z przeznaczeniem do remontu. Ostatnio wykorzystywany był na pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Teren przy budynku częściowo utwardzony trylinką.

Cena wywoławcza 720.000,- zł ( VAT zw.)

Wysokość wadium 72.000,- zł

Postąpienie minimum 7.200,- zł.Warunki sprzedaży:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w sali narad (II piętro).

2. Podane wadium powinno być wpłacone do 31 października 2019 r. na konto Urzędu PKO BP SA Nr 33102047530000080200060749 w taki sposób aby do dnia 31 października 2019 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

6. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE” - uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/124/2011 z dnia 30.11.2011 r. przedmiotowy teren oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol MW.20. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa gospodarcza i garażowa, zieleń urządzona.

8. Budynek wpisany jest do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW.

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt, trwałego ogrodzenia nabywanej nieruchomości od strony działek stanowiących własność Powiatu Węgorzewskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, oznaczonych nr ewid. 580/3 i 580/8, w terminie do dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

10. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem budynku. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości, a w szczególności budynku, jest mu znany oraz że co do tego nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.

12. Budynek można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym są: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, osoba do kontaktów: Magdalena Siołkowska, tel. kontaktowy: 87-427-59-44.

13. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

14. Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.

15. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Węgorzewo
tel: 87-427-54-19 lub 87-427-54-18

  • powierzchnia: 1033 m2
  • powierzchnia działki: 1277 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek