wynajem • działka • inwestycyjna


warmińsko-mazurskie • Elbląg • al. Grunwaldzka


783 PLN
182 €
159 £
203 $
  • 3 265
0 zł
0 €
0 £
0 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem

na funkcje sportowo-rekreacyjne związane z tenisem ziemnym

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy (55) 239-31-84, (55) 239-31-33, fax (55) 239-31-80)1. Lokalizacja: Elbląg ul. Grunwaldzka 135

2. Opis nieruchomości: teren niezabudowany o łącznej powierzchni 0,6343ha, położony przy Alei Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali Sportowo - Widowiskowej i Wyższej Szkoły Zawodowej, od wschodniej strony tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na południe od ulicy Grunwaldzkiej tereny kolejowe. Nieruchomość zarządzana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków:

Lp.: 1.

Lokalizacja: Aleja Grunwaldzka

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:
Numer księgi wieczystej: EL1E/00075075/5

Obręb: 17

Nr działki:
684/4
684/7

Powierzchnia działki:
0,3046
0,3297

Powierzchnia do dzierżawy w ha: 0,3265

Wywoławcza wysokość czynszu rocznego brutto: 783,60

Wadium: 783,60


4. Warunki zagospodarowania nieruchomości: teren będący przedmiotem przetargu położony jest na obszarze dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg teren oznaczony jest symbolem B4-37U - tereny kompleksów usług. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod funkcje sportowo-rekreacyjne związane z tenisem ziemnym.5. Uzbrojenie: Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: kanalizacja deszczowa o średnicy 200mm. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać u gestora sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektu w media, odbędzie się staraniem i na koszt Dzierżawcy, na warunkach wskazanych przez dysponenta mediów. Informacje dotyczące przebiegu sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116). Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo dostępu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

6. Wywoławcza wysokość czynszu: 783,60 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt trzy 60/100) brutto rocznie.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu a także z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 130,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści 00/100), w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto na rachunek bankowy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. nr 95 1020 1811 00000902 0334 1138 w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu rocznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. w wysokości 10zł (słownie złotych: dziesięć 00/100).

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

12. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony - 10 lat.

Przedmiot dzierżawy winien być wydany w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% kwoty czynszu rocznego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

13. Informacje dodatkowe:

a) Wydzierżawiający odda Dzierżawcy przedmiot umowy do odpłatnego używania oraz do pobierania pożytków, z zastrzeżeniem prawa do okresowych kontroli, w celu ustalenia zgodności sposobu wykorzystania nieruchomości z zawartą umową oraz prawa dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej terenu i prawa lokalizacji na wydzierżawionej nieruchomości nowych sieci infrastruktury technicznej.

b) Wydzierżawiający wyda przedmiot dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy w stanie istniejącym, a Dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt dostosuje przedmiot dzierżawy do umówionego użytku. Dzierżawca nie wnosi i nie będzie wnosić w przyszłości do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności roszczeń o zwrot nakładów.

c) W przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych na dzierżawionej nieruchomości, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów poniesionych nakładów.

d) Bez zgody Wydzierżawiającego udzielonej na piśmie, Dzierżawca nie będzie uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy na osoby trzecie, ani też nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania, ani do jego poddzierżawiania.

e) Wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz koszty utrzymania, eksploatacji i remontów posadowionych na nim obiektów i urządzeń ponosi Dzierżawca.

f) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych.

g) Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od zdarzeń losowych i innych ryzyk oraz od odpowiedzialności cywilnej. Kopie polis ubezpieczeniowych Dzierżawca przedłoży Wydzierżawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. W powyższym zakresie Dzierżawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczeń w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

h) Dzierżawca zobowiązany będzie do bieżącego i prawidłowego prowadzenia, wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń, a w szczególności do prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz dokonywania i wpisywania w nich przeglądów, przeprowadzania bieżącej kontroli technicznej i przeglądów okresowych obiektów i urządzeń oraz zapewnienia dozoru i odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy.

i) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

j) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wysokość czynszu wyższą od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

k) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów dzierżawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu).

l) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

- osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości.

m) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na wydzierżawienie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do wydzierżawiania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

n) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.


14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.


Załącznik nr 1 - umowa dzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1602

Załącznik nr 2 - protokół odbioru: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1603
Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-84

  • powierzchnia: 3265 m2
  • powierzchnia działki: 3265 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek