wynajem • działka • rolna


warmińsko-mazurskie • Jora Wielka


29 000 PLN
6 711 €
5 939 £
7 814 $
  • 462 200
0 zł
0 €
0 £
0 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUKw oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1869 i 2201).informujeże na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Jora Wielka, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023980/1, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 41/2, 45, 46, 47, 49, 71, 73 o łącznej powierzchni 46,22 ha, z obrębu 0007 Jora Wielka.

Działki w/w znajdują się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki Uchwała nr XV/88/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. obszar na którym położone są nieruchomości znajduje się na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.W skład nieruchomości wchodzą następujące rodzaje gruntów:

- grunty orne - 39,26 ha

- pastwiska - 2,37 ha

- grunty zadrzewione - 2,84 ha

- nieużytki - 1,30 ha

- drogi - 0,45 ha

W tym klasy gruntów ornych i ich powierzchnia: IVa - 16,20 ha, IVb - 12,75 ha, V - 9,26 ha, VI - 1,05 ha.

W tym klasy użytków zielonych i ich powierzchnia:

Pastwiska: IV - 2,22 ha, V - 0,15 ha,Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za lasy, nieużytki, zadrzewienia śródpolne, grunty pod rowami.Dzierżawiony grunt jest przeznaczony na cele rolnicze.Roczny czynsz wywoławczy: 29.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tys. zł)

Wysokość wadium: 5.800,00 PLN (słownie: pięć tys. osiemset zł)

Minimalne postąpienie: 300,00 PLN (słownie: trzysta zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym ogłoszeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na równe miesięczne raty).

Okres dzierżawy - 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 16.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej, Wierzba 7 (12-220 Ruciane-Nida), sala konferencyjna.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 00201462 9420 0006 do dnia 09 sierpnia 2018 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: ”16.08.2018 Przetarg na dzierżawę działek w miejscowości Jora Wielka - 46,22 ha” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez PAN zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości.Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych.Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę jej interesu.

Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na dzierżawę nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Działki o nr: 41/2, 45, 46, 47, 49, 71, 73 z obrębu 0007 Jora Wielka nie leżą na obszarze Natura 2000.

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy, wzór umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno Majątkowy PAN, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. w godz. 8.00 - 16.00 (w dniu 16 sierpnia 2018 r. najpóźniej do godziny 15.00).Kontakt:
Polska Akademia Nauk
tel: 22-182-64-37

  • powierzchnia: 462200 m2
  • powierzchnia działki: 462200 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek