wynajem • działka • inwestycyjna


warmińsko-mazurskie • Tolkmicko


5 818 PLN
1 346 €
1 191 £
1 568 $
  • 3 754
2 zł
0 €
0 £
0 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Tolkmicko, 12.07.2018 r.

INW.6845.18.2018

OGŁOSZENIE


Burmistrz Tolkmicka ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gminnej nieruchomości nr 1/28, położonej obręb geodezyjny Tolkmicko I, o powierzchni 3754 m2 zapisanej w KW EL1E/00032156/4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.


1. Charakterystyka przedmiotu dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa nr 1/28 o powierzchni 3754 m2, obręb Tolkmicko I, stanowi własność Gminy Tolkmicko, zapisaną w KW EL1E/00032156/4.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na 15 lat zgodnie z uchwałą Nr LII/354/18 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2018 r. w celu zagospodarowania i prowadzenia działalności związanej z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz zatwierdzonego uchwałą Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 czerwca 2015 r. posiada funkcję terenów komunikacji wodnej - obszar usług związanych z administracją i gospodarką morską. Dopuszcza się usługi związane z obsługą mariny oraz stanicę wodną WOPR o symbolu A2.06.KW.

2. Wywoławcza roczna stawka czynszu wynosi: 5 818,70 zł netto (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 70/100 netto).

3. Wysokość wadium - 581,87 zł netto (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 87/100).

Płatne na konto Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko nr: 64 8303 1029 00500500 2567 0003 w Banku Spółdzielczym o/Tolkmicko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

4. Do ustalonego w drodze przetargu czynszu za dzierżawę doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa (23%).

Oprócz czynszu, Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, podatek od nieruchomości i inne zobowiązania publiczne.

5. Oczekuje się od Oferenta zagospodarowania terenu i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej m.in. na budowie, modernizacji i remontach jednostek pływających; zimowania jachtów; dowóz i slipowanie jachtów; utworzenie zaplecza noclegowego dla turystów; wynajem, czarter jednostek pływających; parking dla jednostek pływających.

6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gminnej nieruchomości nr 1/28, położonej obręb geodezyjny Tolkmicko I.” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82 - 340 Tolkmicko pok. 111 do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10.30.

Oferty można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do siedziby tut. Urzędu.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (odpowiedni wpis do właściwego rejestru lub dokument tożsamości);

2. datę sporządzenia oferty;

3. wysokość proponowanego czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości, wyższą od stawki wywoławczej;

4. opis planowanych działań na powyższej nieruchomości oraz uzupełnioną tabelę 1, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia;

5. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Tolkmicko;

6. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z położeniem nieruchomości;

7. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami nieograniczonego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

8. oświadczenie Oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ofertowego i zawarcia umowy;

9. kserokopię wpłaty wadium.

8. Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku przy ul. Plac Wolności 3, Sala konferencyjna.

W ramach części jawnej przetargu nastąpi otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie z warunkami przetargu. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w tej części przetargu jest posiadanie dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa.

9. Kryteria wyboru:

a) wartość rocznego czynszu dzierżawnego - 60% waga kryterium;

b) ocena koncepcji zagospodarowania nieruchomości i prowadzonych działań - 40% waga kryterium.

10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone najpóźniej w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

12. Protokół z przetargu będzie stanowił umowę warunkową, która zostanie przesłana do Ministerstwa Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ostateczna umowa dzierżawy zostanie zawarta po otrzymaniu zgody od odpowiedniego ministra.

13. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
tel: 55 2316121 w.16

  • powierzchnia: 3754 m2
  • powierzchnia działki: 3754 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek