• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

500 000 PLN (1 152 PLN/m²) ARCHIWALNA

Gołdap, 11 Listopada (Warmińsko-Mazurskie)

Lokal biurowy

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia434.00m²
 • Rodzaj Lokal biurowy
 • Cena 500 000 PLN
 • MiastoGołdap
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPIOGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

WŁASNOŚĆ POWIATU GOŁDAPSKIEGOOpis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1717 ha, składająca się z działek nr: 1464/2 o pow. 0,1697 ha oraz 1463/5 o pow. 0,0020 ha, położona w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1, zabudowana 3 budynkami:- biurowym o pow. użytkowej 434,00 m2 wraz z garażem o pow. użytkowej 106,00 m2,

- gospodarczym przeznaczonym do agregatu prądotwórczego o pow. użytkowej 32 m2,

- oraz wiatą o pow. użytkowej 70,60 m2.Dla ww. nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00003863/9 – w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz przedsiębiorcy – Zakładu Budowlanego – Stanisław Andrysiewicz z/s w Tarnobrzegu oraz na rzecz każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość gruntowa nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęta gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.). Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. powyższe działki gruntu przeznaczone są pod tereny wielofunkcyjne o wysokiej intensywności.

Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł

Wadium wynosi 50.000,00 złSprzedaż przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.Warunki sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 w sali nr 2 o godzinie 10:00

2. Nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie przez dniem zawarcia umowy notarialnej.

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

4. Wadium należy wpłacić nie później, niż do dnia 25 września 2020 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gołdapi nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX500, przy czym liczy się data wpływu na konto (w tytule należy podać numery ewidencyjne działek oraz położenie).

5. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz:

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
1. Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu.

3. Osoba, która wygra przetarg, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

4. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych.

5. Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, przełożeniem lub modernizacją instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

6. Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic.

7. Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 3 września 2020 r. w godzinach 12:00 - 13:15.Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 (tel. XXXXXXXX-25).

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.


Gołdap, 30 lipca 2020 r.


WICESTAROSTA
Andrzej Ciołek


STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska


ZARZĄD POWIATU
19-500 GOŁDAP
ul. Krótka 1


Powiat Gołdapski
19-500 GOŁDAP
ul. Krótka 1Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
tel: XXXXXXXX-25

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 7690/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13931253
 • Liczba pokoi: 1
 • Liczba pięter: 1 Piętro: 1

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Gołdap, 11 Listopada
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX425
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.