• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

114 759 PLN (135 PLN/m²) ARCHIWALNA

Nidzica (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia849.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 114 759 PLN
  • MiastoNidzica
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nidzica, 18 sierpnia 2021 r.

GMKR.6840.13.2017BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,
KW OL1N/00025565/1, składającej się z działek oznaczonych numerami:202/19 o pow. 0,0849 ha, opis użytku: PsV 0,0343 ha, RV 0,0506 ha oraz 202/20 o pow. 0,0888 ha, opis użytku: PsV 0,0466 ha, RV 0,0422 ha . Nieruchomość niezabudowana, położona w rejonie ul. Spokojnej w Nidzicy. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej obywać się będzie poprzez ustanowioną służebność gruntową w pasie terenu
o wymiarach 8,0 m x 23,0 m, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 202/18, przylegającej do działki nr 202/19. Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Ukształtowanie terenu niekorzystne. Nieruchomość położona w zasięgu oddziaływania pełnej infrastruktury technicznej.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem C-102 MN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale I księgi wieczystej - spis praw związanych z własnością widnieje zapis dotyczący ustanowionej na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o powierzchni 0,1737 ha, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 202/19
i nr 202/20, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, objętej księgą wieczystą KW nr OL1N/00025565/1, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część nieruchomości obciążonej tj. działki nr 202/18, stanowiącej pas terenu o wymiarach 8,0 m x 23,0 m, położony wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przylegającej do działki nr 202/19 o powierzchni 0,0849 ha oraz działki nr 202/20 o powierzchni
0,0888 ha oraz powstrzymaniu się każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od wszelkich działań uniemożliwiających lub ograniczających dostęp oraz korzystanie z wjazdu na nieruchomość władnącą - zgodnie z treścią par. 3 aktu notarialnego na rzecz Gminy Nidzica.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 114 759,00 zł (sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 459,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 21 września 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 16 września 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 16 września 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,
że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
XXXXXX744 do dnia 16 września 2021 r.
Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: NET-GS-1231
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14448388

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica
Sebastian Hawryło

Sebastian Hawryło

+48XXXXXX709
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.