• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

83 640 PLN (62 PLN/m²) ARCHIWALNA

Nidzica (Warmińsko-Mazurskie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1360.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 83 640 PLN
  • MiastoNidzica
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Nidzica, 24 sierpnia 2021 r.

GMKR.6840.21.2020

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica,
KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer:

200/9 o pow. 0,1360 ha, opis użytku: RIVa 0,1231 ha, RIVb 0,0129 ha;


200/10 o pow. 0,1028 ha, opis użytku: RIVa 0,0994 ha, RIVb 0,0034 ha;


200/11 o pow. 0,1012 ha, opis użytku RIVa .Działki niezabudowane, położone w zachodniej części miasta Nidzica, przy ul. Działdowskiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz hala sportowa. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez wydzielone geodezyjnie drogi: wewnętrzną (działka nr 200/8) oraz dojazdową (działka nr 200/2). W ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci:
wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538” wybudowana została m.in. w działce nr 200/2 sieć wodociągową i kanalizacyjna. Gmina Nidzica wyłoniła wykonawcę w ramach robót budowlanych obejmujących budowę drogi z oświetleniem i odwodnieniem. Kształt działek regularny. Nieruchomości położone na terenie wyposażonym w sieć energetyczną, oraz gazową (w ulicy Polnej).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr XI/148/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4235) działki położne są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, oznaczonym symbolem B-4MN. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dziale III księgi wieczystej - prawa, roszczenia i ograniczenia widnieje zapis dotyczący ustanowienia odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A w Gdańsku Oddział w Olsztynie polegająca na udostępnieniu działki nr 200 (po podziale m.in. dz. nr: 200/9, 200/10, 200/11) o powierzchni 1,9621 ha w celu wybudowania na niej urządzeń tj. YAKY 4x50 mm 2 L-230 m, prawie budowy, przejścia i przejazdu oraz przechodu urządzeń elektroenergetycznych opisanych wyżej przez wymienioną działkę, udostępnieniu działki nr 200 w celu wykonywania prac eksploatacyjnych, usuwania awarii i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1. działka nr 200/9 - 83 640,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 15 640,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści
złotych 00/100);

2. działka nr 200/10 - 63 960,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 11 960,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100);

3. działka nr 200/11 - 62 730,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100),
w tym podatek VAT 23% w kwocie 11 730,00 zł (jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100).

Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 24 września 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX454 wa dium (w pieniądzu), osobno dla każdej z działek.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 24 września 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wpłacone wadium:
1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie XXXXXX744 do dnia 24 września 2021 r.


Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: NET-GS-1234
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14450697

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Nidzica
Sebastian Hawryło

Sebastian Hawryło

+48XXXXXX709
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.