• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

851 000 PLN (2 211 PLN/m²) ARCHIWALNA

Węgorzewo, pl. Wolności (Warmińsko-Mazurskie)

Lokal usługowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia384.90m²
  • Rodzaj Lokal usługowy
  • Cena 851 000 PLN
  • MiastoWęgorzewo
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Węgorzewie przy ulicy Plac Wolności 7 wraz z udziałem wynoszącym 73/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki nr 694/3.Organizator przetargu:

Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z siedzibą 10-959 Olsztyn, ul. Plac Konsulatu 4 działający w imieniu: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal niemieszkalny nr 2, położony jest na działce o nr ewidencyjnym 694/3 w Węgorzewie przy ulicy Plac Wolności 7 w województwie warmińsko-mazurskim.

Lokal niemieszkalny nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej z pomieszczeniami przynależnymi 384,90 m2 stanowi odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą numer OL2G/00014687/2.

Z własnością lokalu niemieszkalnego nr 2 związany jest udział wynoszący 73/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 694/3 o powierzchni 6086 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie prowadzi księgę wieczystą numer OL2G /00020483/7.Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 851 000,00 złotych netto: (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy).

Sprzedaż przedmiotowego lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący.Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Oferty należy składać w terminie do 14 września 2022 roku do godziny 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Plac Konsulatu 4, Dziennik Podawczy – parter, główne wejście od dnia publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której Oddział ZUS w Olsztynie ofertę faktycznie otrzymał to jest do dnia 14 września 2022 roku do godziny 15.00.Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Olsztynie przy ul. 1 Maja 10, sala nr 0113.Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przed dniem upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 13 września 2022 r. do godziny 15.00.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Oddziału ZUS w Olsztynie:

PKO BP S.A. I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX019

Na przelewie należy umieścić adnotację:

„Wadium – Przetarg sprzedaż nieruchomości Węgorzewo, Plac Wolności 7/2”

Wadium w formie pieniężnej musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (to jest przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (to jest podmiot ustalony jako nabywca lokalu), nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (to jest uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Zakładka sprzedaż i wynajem nieruchomości na stronie zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 10 w pokoju 106 w godzinach pracy urzędu.Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej można dokonać do dnia poprzedzającego złożenie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Moniką Olszewską tel. XXXXXXX-70 e-mail: kontakt Monika Olszewska od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, w dniach pracy urzędu.Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.12.2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późniejszymi zmianami) dalej jako „ustawa o mieniu”, dokonanie przez państwową osobę prawną m.in. czynności prawnej w zakresie rozporządzenia rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 złotych wymaga zgody organu nadzorującego – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Obowiązek ten dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (państwowej osoby prawnej) m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości.

W przypadku braku zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na przeniesienie prawa własności wyżej wskazanej nieruchomości organizator przetargu zawiadomi wygrywającego przetarg, w terminie 5 dni od uzyskania od Ministra informacji o braku przedmiotowej zgody. W tym samym terminie organizator zwróci wadium przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez wygrywającego.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu – uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest do parafowania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Organizator przetargu przygotuje projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, który po zaparafowaniu przez obie strony umowy, zostanie wysłany z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Budynek, w którym znajduje się lokal, posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kontakt:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
tel: XXXXXX570Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 2179/3186/OLS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14837855
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Węgorzewo, pl. Wolności
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX570
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.