• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

500 000 PLN ARCHIWALNA

Elbląg (Warmińsko-Mazurskie)

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 5178m2
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 500 000 PLN
  • Miasto-
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa - BIP - https://bip.elblag.eu)

(tel. kontaktowyXXXXX-41,XXXXX-51; e-mail: )1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Grochowska.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, o nieregularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu, położona na zapleczu zabudowy przemysłowo-składowej, na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek rolny (ŁII, W-ŁII), jej zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa i przemysłowo-usługowa. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę o funkcji przemysłowo-składowej.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obr. 14, działka nr 410/3 o powierzchni 0,5178 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00015976/3.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą nr XXVIII/701/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ulicy Grochowskiej w Elblągu, nieruchomość położona jest w jednostce 27.P – tereny zabudowy przemysłowo-składowej. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu, można zapoznać się na stronie /42.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, posadowiona na słupie łączonym. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media, odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Al. Tysiąclecia 11A, pok. 12, tel.XXXXX-11 doXXXXX-14).

6. Dostęp do drogi publicznej: Zgodnie z wyżej powołanym planem miejscowym, dostęp do drogi publicznej – ul. Grochowskiej (dz. nr 376/2), obywać się winien drogą oznaczoną symbolem 53.KDD 1/2, tj. poprzez drogę wewnętrzną położoną na działkach 410/1, 382, 379/1 i 397/2. W pasie drogowym drogi 53.KDD 1/2, zgodnie z powołanym planem miejscowym, powinny znajdować się: jezdnia dwupasowa o parametrach określonych jak dla ulicy dojazdowej, chodniki, ciągi infrastruktury technicznej i oświetlenie uliczne. Z uwagi na fakt, że Gmina Miasto Elbląg nie planuje w najbliższym czasie budowy drogi wewnętrznej, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do urządzenia drogi w niezbędnym zakresie własnym staraniem i na własny koszt, w uzgodnieniu z Departamentem Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości, wraz z należnym VAT, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, które wskazane zostanie w protokole z przetargu, przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r., o godz. 1100, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu, prowadzony przez Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nrXXXXX138, w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto Elbląg. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 5.000 zł.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca uchyli, się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

13. Warunki nabycia nieruchomości:

a) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia.

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Realizacja budowy na gruncie rolnym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury administracyjnej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej:

- zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (wraz z wynikającymi z tego wyłączenia obowiązkami), dot. użytków rolnych zaliczonych m.in. do klas: I, II, III, IIIa, IIIb, gruntów leśnych oraz gruntów szczegółowo wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.),

- orzekającej o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego klas: IV, IVa, IVb, V i VI.

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, następuje na wniosek podmiotu, który na mocy podsiadanego prawa do gruntu, określa charakter inwestycji oraz powierzchnię objętą wyłączeniem. Dla potwierdzenia tej powierzchni, do wniosku załącza się, zatwierdzony przez uprawnionego projektanta, projekt zagospodarowania działki.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych na działce, nie obejmuje całej jej powierzchni, lecz tylko taką powierzchnię, na jakiej w projekcie zagospodarowania terenu, zaplanowano rozpoczęcie innego niż rolnicze, wykorzystywanie gruntów.

W rozdziale 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, określone zostały warunki oraz obowiązki, związane z uiszczaniem należności i opłat rocznych oraz wyłączenia, nie objęte obowiązkiem uiszczania opłat z tytułu wyłączenia.

W przypadku przedmiotowej nieruchomości, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, celem jej zagospodarowania zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 4, wiązać się będzie z koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu.

Szczegółowy tryb wydawania decyzji w zakresie wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej, dostępny jest pod adresem: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/335/wydawanie-decyzji-w-zakresie-wylaczenia-gruntow-rolnych-z-produkcji-rolnej lub bezpośrednio w Departamencie Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego (pok. 242, tel.:XXXXX-81).

d) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.

e) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia:

- że w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt d), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg, kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2027 roku;

- iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 550.000 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2040 r.

Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej, w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach, potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

f) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości, o którym mowa w pkt 13 ppkt d), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminu określonego w pkt 13 ppkt d).

g) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg, odpowiedzialności za zagospodarowanie nieruchomości w sposób i w terminie, określonych w pkt 13 ppkt d), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt e).

h) Nieruchomość położona jest na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478).

i) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy, następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

j) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu.

k) W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od Sprzedającego bądź gestora tej sieci jej usunięcia. Ponadto Nabywca zobowiąże się, w przypadku zgłoszenia przez gestora sieci takiego żądania, do ustanowienia na jego rzecz służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych, w zakresie niezbędnym do eksploatacji tych sieci i usuwania awarii.14. Informacje dodatkowe:a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2213).

b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nieuzyskania, przez osobę ustaloną, jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg.

e) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

· osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

· osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

f) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

g) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

h) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

i) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt:
Urząd Miasta Elbląg
tel:XXXXX-00Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Elbląg ,
AMK Portal

Urząd Miasta Elbląg

+48XXXXXX700
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.