• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Regulamin

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl
 • Definicje
  • Serwis Ogłoszeniowy Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl - serwis internetowy zawierający ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: https://Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Serwis Ogłoszeniowy Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl w dalszej części regulaminu występuje jako serwis. Serwis umożliwia wymianę informacji dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Właścicielem serwisu jest Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej lub zamieszczeniu oferty posiada dostęp do usług oferowanych przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu
  • Cennik - ustalone przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl opłaty za oferowane usługi.
 • Zasady ogólne
  • Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl, w tym zasady publikowania na stronach serwisu ofert oraz zasady działania i dostępu do pozostałych usług oferowanych przez serwis.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.
  • Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony,serwis odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
  • W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych lub mediach bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu.
  • Treść ogłoszeń zamieszczanych w Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
  • Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie, bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
 • Warunki uczestnictwa
  • Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  • Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl
  • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.
 • Rejestracja
  • Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z serwisu dokonywana jest po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  • Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z serwisem, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  • Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
  • Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług serwisu
  • Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  • Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu adresu e-maili (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl w celach statystycznych i marketingowych, jak również na przekazywanie przez kontrahentów Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl informacji na jakie Użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  • Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez serwis do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
  • Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl wysyłając e-mail na adres: [email protected]
  • Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
  • Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Zasady zamieszczania ogłoszeń
  • Zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe poprzez funkcję "Zamieść ogłoszenia" dostępną na stronie serwisu Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:
   • Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
   • Wypełnienie formularza ogłoszenia
   • Akceptacja treści ogłoszenia
  • Serwis umożliwia automatyczny eksport ogłoszeń za pomocą odpowiednich plików
  • Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
  • Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl, są reklamą określonej nieruchomości. Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieścił.
  • Użytkownik serwisu zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Ogłoszeniach oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 • Reklamacje
  • Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej [email protected]
  • Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.
 • Postanowienia Końcowe
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  • Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl należą do Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl ma prawo do redystrybucji treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie. Może również wykorzystać zawartość w celach marketingowych i Public Relations.
  • Rezygnacji z usług świadczonych przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać na adres e-mail: [email protected] . Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym przesłana została rezygnacja, chyba że ustalone zostały inne warunki współpracy.
  • Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pll na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
  • Regulamin jest dostępny na stronie https://Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.
  • Jeżeli zauważysz na stronie Nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas [email protected]. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.