• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Działka inwestycyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia 7033m2
  • Rodzaj Działka inwestycyjna
  • Cena 404 000 PLN
  • MiastoBiskupiec-kolonia druga
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul. Aleja Niepodległości 2) o kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec.


1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.

Nieruchomości położone w Biskupcu-Kolonii Drugiej (obręb 1 Biskupiec Kol.), dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00020817/6, oznaczone numerami działek:

1. 548 o powierzchni 0,7033 ha

1. 549 o powierzchni 0,7034 ha


2. Forma zbycia

Sprzedaż


3. Przeznaczenie

Tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej, oznaczone symbolem 5P/U-02 (funkcje zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej mogą występować łącznie lub rozdzielnie)


3. Cena wywoławcza.

1. 404 000,00 zł

1. 404 000,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%


4. Termin i miejsce przetargów

27 czerwca 2024 roku, godz. 9:00, budynek Urzędu Miejskiego w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).


5. Wysokość wadium

1. 80 000,00 zł

1. 80 000,00 zł


6.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu , Biuletyn Informacji Publicznej oraz serwis


7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: pok.32, tel.XXXXX144Pełny tekst ogłoszenia o przetargachBurmistrz Biskupca

ogłasza

kolejne przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, objętych księgą wieczystą nr OL1B/00020817/6, położonych w Biskupcu-Kolonii Drugiej (obręb 1 Biskupiec Kol.), oznaczonych numerami działek:1) 548 o powierzchni 0,7033 ha (użytek, klasa: RIVa-0,0017 ha, RV-0,5095 ha, RVI-0,1921 ha);

Cena wywoławcza 404 000,00 zł

Wadium 80 000,00 zł2) 549 o powierzchni 0,7034 ha (użytek, klasa: RV-0,1318 ha, RVI-0,5716 ha);

Cena wywoławcza 404 000,00 zł

Wadium 80 000,00 zł


Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania (nieruchomości nie ma urządzonego zjazdu z drogi gminnej - uzyskanie stosownego zezwolenia na lokalizację zjazdu i budowa zjazdu leży w gestii nabywcy). W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice.Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: . Wg tych danych przez działkę nr 549, wzdłuż jej wschodniej granicy, przebiegają: napowietrzna linia energetyczna oraz odcinek sieci wodociągowej.Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/333/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 13 grudnia 2022 r. (Dz.Urz. Woj.Warm.-Maz. z 2023 r., poz. 171), nieruchomości położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.P/U-02 i przeznaczonym na tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej (funkcje zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej mogą występować łącznie lub rozdzielnie). Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu, pod numerami telefonów:XXXXX115iXXXXX138.Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nieujawnione na mapie), kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.Sieć wodociągowa przebiegająca przez działkę nr 549 stanowi własność Gminy Biskupiec. Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Biskupiec i każdoczesnego przyszłego właściciela tej sieci, polegającą na prawie swobodnego dostępu do niej, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych.Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.Przetargi odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul. Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok. 16).W przetargach mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku, wpłacą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Biskupcu NrXXXXX230PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:

- aktualny dokument potwierdzający tożsamość,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,

- oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 21.09.2023 r. i 30.01.2024 r. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel.XXXXX144).

Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: XXXXX144Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15392077

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Biskupiec-Kolonia Druga ,
Urząd Miasta Biskupiec

Urząd Miasta Biskupi...

+48XXXXXX144
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna na sprzedaż - Biskupiec-Kolonia Druga

nieruchomosci-warminsko-maz-24.pl / 15392077

Zdjęcie ogłoszenia -

404 000 PLN

Biskupiec-Kolonia Druga (Warmińsko-Mazurskie, gm. Biskupiec)

Główne cechy:

  • Pow. działki 7033m2

Opis - Działka Inwestycyjna

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul. Aleja Niepodległości 2) o kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec.


1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości.

Nieruchomości położone w Biskupcu-Kolonii Drugiej (obręb 1 Biskupiec Kol.), dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00020817/6, oznaczone numerami działek:

1. 548 o powierzchni 0,7033 ha

1. 549 o powierzchni 0,7034 ha


2. Forma zbycia

Sprzedaż


3. Przeznaczenie

Tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej, oznaczone symbolem 5P/U-02 (funkcje zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej mogą występować łącznie lub rozdzielnie)


3. Cena wywoławcza.

1. 404 000,00 zł

1. 404 000,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%


4. Termin i miejsce przetargów

27 czerwca 2024 roku, godz. 9:00, budynek Urzędu Miejskiego w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).


5. Wysokość wadium

1. 80 000,00 zł

1. 80 000,00 zł


6.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl


7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: pok.32, tel.89 715 01 44Pełny tekst ogłoszenia o przetargachBurmistrz Biskupca

ogłasza

kolejne przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, objętych księgą wieczystą nr OL1B/00020817/6, położonych w Biskupcu-Kolonii Drugiej (obręb 1 Biskupiec Kol.), oznaczonych numerami działek:1) 548 o powierzchni 0,7033 ha (użytek, klasa: RIVa-0,0017 ha, RV-0,5095 ha, RVI-0,1921 ha);

Cena wywoławcza 404 000,00 zł

Wadium 80 000,00 zł2) 549 o powierzchni 0,7034 ha (użytek, klasa: RV-0,1318 ha, RVI-0,5716 ha);

Cena wywoławcza 404 000,00 zł

Wadium 80 000,00 zł


Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy.Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania (nieruchomości nie ma urządzonego zjazdu z drogi gminnej - uzyskanie stosownego zezwolenia na lokalizację zjazdu i budowa zjazdu leży w gestii nabywcy). W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice.Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl . Wg tych danych przez działkę nr 549, wzdłuż jej wschodniej granicy, przebiegają: napowietrzna linia energetyczna oraz odcinek sieci wodociągowej.Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/333/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 13 grudnia 2022 r. (Dz.Urz. Woj.Warm.-Maz. z 2023 r., poz. 171), nieruchomości położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.P/U-02 i przeznaczonym na tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej (funkcje zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej lub usługowej mogą występować łącznie lub rozdzielnie). Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu, pod numerami telefonów: 897150115 i 897150138.Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nieujawnione na mapie), kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.Sieć wodociągowa przebiegająca przez działkę nr 549 stanowi własność Gminy Biskupiec. Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Biskupiec i każdoczesnego przyszłego właściciela tej sieci, polegającą na prawie swobodnego dostępu do niej, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych.Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.Przetargi odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul. Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok. 16).W przetargach mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku, wpłacą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 21 czerwca 2024 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:

- aktualny dokument potwierdzający tożsamość,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,

- oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 21.09.2023 r. i 30.01.2024 r. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 897150144).

Kontakt:
Urząd Miasta Biskupiec
tel: 89 715 01 44
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15392077