• Nieruchomości woj. Warmińsko-Mazurskie

Kawalerka

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 15m2
 • Rodzaj Mieszkanie - kawalerka
 • Cena 43 100 PLN
 • Miasto-
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6 z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 40/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 76/33 o powierzchni 143m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1L/00018249/6.

Lokal położony jest na pierwszym piętrze. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, o łącznej powierzchni użytkowej 15,10m2. Do lokalu przynależy WC o pow. 0,64m2 położone na półpiętrze. Funkcjonalność lokalu – zła. Standard wewnątrz lokalu – zły. Lokal wymaga gruntownego remontu.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego znajdującego się w pokoju.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E59MNUH - Teren istniejącej zabudowy mieszkalno- usługowej i handlowej - adaptowany. Teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 3” Uchwały Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.

Budynek położony przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 marca 1998r.,znak: PSOZ – IZN – 5340/208/98, wpisany został do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego(nr rejestru 4051) Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz.840).

Cena wywoławcza: 43.100,00zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LIPCA 2024 ROKU O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 18 lipca 2024r. wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowy w Warszawie S.A. nrXXXXX002.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt remontu lokalu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygrała zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie.

Wylicytowana cena winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, pokój nr 101, tel.XXXXX514.

Lidzbark Warmiński, dnia 20 czerwca 2024r.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15415182
 • Data publikacji: 18 lipca 2024 16:51 (3 dni temu)
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1 / 5

Mapa

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark Warmiński ,
Ogłoszenia Nieruchomości

Nieruchomości -

+48XXXXXX598
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.